Algemene voorwaarden

 • www.doctoranytime.be is een website van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DOCTOR ANYTIME BELGIUM met hoofdzetel op de Place Raymond Blyckaerts 13/1 in 1050 Bruxelles en ondernemingsnummer 0643.899.757.
 • Deze algemene voorwaarden vormen een bindend contract tussen de partijen. De gebruiker is verplicht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen. Door het vakje “Ik accepteer de algemene gebruiksvoorwaarden van de website” aan te vinken, geeft de gebruiker aan dat hij kennis heeft genomen van de voorwaarden en dat hij ze ook zal accepteren.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen aangepast worden. De inhoud van die aanpassingen zal via mail naar de gebruiker verstuurd worden. In dat geval zal de gebruiker, wanneer hij zich na die mededeling weer op de website begeeft, de genoemde aanpassingen geaccepteerd hebben.
 • De gebruiker waakt erover dat de informatie die hij meegeeft, of het nu gaat om persoonsgegevens of andere gegevens, juist en waar zijn. In het geval dat een foute identiteit gebruikt wordt en er foute gegevens worden meegedeeld, kan een burgerlijke of strafrechtelijke vervolging plaatsvinden.
 • Dankzij de diensten aangeboden door DOCTOR ANYTIME kunnen gebruikers een huisarts, tandarts of specialist vinden, hebben ze toegang tot de bezoekuren van de ingeschreven artsen en kunnen ze een afspraak maken in hun praktijk voor medische redenen (de Diensten). De gebruiker is ervan op de hoogte gesteld dat DOCTOR ANYTIME in geen geval het doel heeft medische, dentale, chirurgische of andere soorten noodgevallen te beantwoorden. In het geval van een noodgeval raadt DOCTOR ANYTIME aan de wacht- of hulpdiensten of het nummer 101 te bellen.
 • Het gebruik van doctoranytime.be is voorbehouden voor meerderjarige personen. Minderjarigen kunnen zelf geen aanvraag tot consultatie doen via doctoranytime.be en dienen daarvoor via een meerderjarige persoon met een account op doctoranytime.be te handelen.
 • De verwerking van persoonsgegevens gebeurt met respect van de wettelijke bepalingen en wordt gedetailleerd uitgelegd in de vertrouwelijkheidspolitiek die op de website doctoranytime.be te vinden is.
 • Videoconsultatie

  • De dienst Videoconsultatie wordt geleverd door de derde partij Toxbox, een oplossing voor videoconferenties voorbehouden voor professionals.De Videoconsultatie is een consultatie op afstand tussen een doctoranytime zorgverlener en een patiënt, uitgevoerd door video support die toegankelijk is via het platform.
  • De patiënt verbindt zich ertoe bij het aanmaken van zijn gegevens, strikt echte persoonlijke informatie in te vullen. Éénmaal het profiel en de inloggegevens zijn aangemaakt, is de patiënt verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze gegevens. Hij verbindt zich ertoe deze niet te delen met een derde partij. Doctoranytime is in geen enkel geval verantwoordelijk wanneer de patiënt vergeet uit te loggen op een plaats die ook gebruikt wordt door een ander, verlies of diefstal van deze gegevens.Elke actie die op een profiel wordt uitgevoerd valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker die eigenaar is van het profiel.
  • Materiaal
   Voor een optimaal gebruik van de Videoconsultatie dienst, dient de gebruiker minstens over de volgende elementen te bezitten : een computer, een microfoon en een webcam. Alle drie zijn essentieel voor de realisatie van de Videoconsultatie
  • Verplichtingen van de patiënt ten opzichte van de zorgverlener
   De patiënt verbindt zich ertoe :
   • De technische kwaliteit van de Videoconsultatie te verzekeren door ervoor te zorgen dat de technische uitrusting goed werkt (computer die de realisatie van de Videoconsultatie mogelijk maakt, goed werkende internetverbinding)
   • De Videoconsultaties niet op te nemen
   • De Videoconsultatie plaatsvindt op een plaats die in alle vertrouwelijkheid de kwaliteitsvolle uitwisseling van informatie mogelijk maakt
  • De patiënt erkent dat de Videoconsultaties betalend zijn en dat hij een bedrag schuldig is aan de professional in de gezondheidszorg. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverlener en de patiënt zich hierover te informeren en op de hoogte te zijn van de tarieven van de Videoconsultatie.
  • Doctoranytime is geen enkel geval verantwoordelijk voor een geschil tussen de gebruiker en de patiënt. De patiënt verbindt zich ertoe om, door het maken van een online afspraak, aanwezig te zijn op de afspraak of te annuleren indien nodig. Het niet komen opdagen op een afspraak wordt beschouwd als een effectief uitgevoerde consultatie door de zorgverleners.De patiënt erkent dat de rol van doctoranytime beperkt is tot de rol van eenvoudige bemiddelaar en technische dienstverlener.Doctoranytime kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor een vertraging in uitvoering van de diensten of een onderbreking als gevolg van factoren die buiten zijn werkterrein liggen (netwerkaansluiting, gebruikersapparatuur, niet-functioneren van de Videoconsultatie).
  • Bij het maken van een afspraak voor een Videoconsultatie bij een nieuwe zorgverlener, bevestigt de patiënt dat hij het volgende heeft gecontroleerd dat zijn vaste zorgverlener geen videoconsultatie aanbiedt.
  • Beide partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie te respecteren.

  Prépaiement

  • Met de voorafbetaling bedoelt men een blokkering op de bankkaart van de patiënt ten behoeve van de zorgverlener. De voorafbetaling aan doctoranytime wordt uitgevoerd door Stripe, een beveiligde online betalingsoplossing bestemd voor professionals. De voorafbetaling wordt door de patiënt uitgevoerd voordat de afspraak bevestigd wordt bij het maken van een online afspraak. Deze vindt plaats onder de vorm van een blokkering van het maximale bedrag voor de consultatie, waarbij de patiënt pas wordt gedebiteerd nadat de consultatie is uitgevoerd. Op het einde van de consultatie bevestigt de zorgverlener het reële/effectieve bedrag van de consultatie, waarvoor de patiënt zal worden gedebiteerd. De zorgverlener kan het maximale bedrag, een verminderd bedrag of niets aanrekenen; de beslissing is aan hem.
  • Om het gebruik en goede werking van de voorafbetaling te kunnen verzekeren, verbindt de patiënt gebruiker zich ertoe zijn bankgegevens nauwkeurig in te vullen en ervoor te zorgen dat deze up-to-date zijn.De patiënt gaat ermee akkoord dat doctoranytime een blokkering op de bankkaart van het maximale bedrag van de consultatie uitvoert. Er wordt niets terugbetaald voor het einde van de consultatie.Het exacte bedrag van de consultatie zal op het einde van de consultatie door de zorgverlener bepaald worden. De patiënt gebruiker verbindt zich ertoe naast het werkelijke bedrag van de consultatie een transactiekost van 90 cent te betalen aan doctoranytime. In geval van een geschil met de zorgverlener, kan de patiënt aanspraak maken op een terugbetaling van het gedebiteerde bedrag onder de voorwaarde dat de patiënt het bestaan van een fout die onder de verantwoordelijkheid van de zorgverlener valt, bewijst.
  • De gronden voor een terugbetaling zijn :
   • De afwezigheid van de zorgverlener tijdens de consultatie
   • Elk technisch probleem dat de uitvoering van de Videoconsultatie verhindert, op voorwaarde dat dit probleem door doctoranytime of de zorgverlener komt.
  • Beide partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie te respecteren.

  Evaluaties

  • De gebruiker kan zijn evaluatie over zijn ervaring van de afspraak indienen via het evaluatieformulier. De evaluaties zijn zichtbaar op het profiel van de zorgverlener nadat deze zijn goedgekeurd volgens het evaluatiebeleid. De gebruiker dient ten alle tijd eerlijk en duidelijk te zijn en is verantwoordelijk over zijn eigen evaluatie. Doctoranytime en/of de zorgverleners bezitten het recht om de opmerkingen van de gebruiker om welke reden dan ook te verwijderen. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de opmerkingen van gebruikers hun persoonlijke mening zijn en ook op deze manier behandeld dienen te worden. Evaluaties zijn informatief voor de gebruikers van Doctoranytime. Op het moment dat de gebruiker zijn evaluatie indient, duurt het enkele dagen voordat deze goedgekeurd en zichtbaar is op het profiel van de zorgverlener. De opmerkingen dienen geschreven te worden volgens de gebruikersvoorwaarden. Bovendien, indien de opmerkingen beledigend of vulgair zijn, een vertekend beeld geven, of als de gebruiker zich niet bewust is van de situatie in de medische sector en de opmerkingen dus de geloofwaardigheid van de arts schaden, zal de commentaar niet worden gepubliceerd. Bij het indienen van de evaluatie wordt de zorgverlener via e-mail op de hoogte gebracht. Wanneer de evaluatie goedgekeurd is, wordt de gebruiker op de hoogte gebracht via een automatische e-mail van Doctoranytime.
  • De gebruiker heeft het recht om zijn evaluatie in te dienen binnen de termijn van 30 dagen na zijn afspraak. Doctoranytime keurt een evaluatie niet goed indien de opmerkingen gerelateerd zijn aan de behandeling - diagnose, farmaceutische therapie, prijsdetails, beledigende opmerkingen, niet voorgevallen afspraken. De opmerkingen die gericht zijn aan Doctoranytime en het gebruik van het platform worden niet gepubliceerd op het profiel van de zorgverlener.
  • Zorgverleners hebben de optie om geen publieke opmerkingen te aanvaarden. Indien uw zorgverlener deze keuze gemaakt heeft, zal uw evaluatie niet publiek gepubliceerd worden, maar zal de zorgverlener uw evaluatie wel ontvangen.

  Doctoranytime heeft het recht de huidige gebruiksvoorwaarden te wijzigen om rekening te houden met de wijzigingen in de wet-en regelgeving. Voor alle gebruikers geldt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden.

 • doctoranytime.be geeft haar gebruikers, in zoverre dat mogelijk is, toegang tot een kwalitatieve service. DOCTOR ANYTIME is in geen geval verantwoordelijk voor technische problemen, annuleringen van een afspraak door de artsen op de website of hun tarieven. De artsen die ingeschreven zijn op DOCTOR ANYTIME nemen de volledige verantwoordelijkheid voor het beheer van hun agenda en, meer in het algemeen, voor het gebruik van de instrumenten aangeboden door DOCTOR ANYTIME op zich.
 • De gebruiker is ervan op de hoogte dat op de informaticasystemen, zoals het systeem van communicatieoverdracht, de computersystemen die de hosting van de website garanderen of de computers van de artsen defecten kunnen voorkomen. DOCTOR ANYTIME waakt erover eventuele informatiegebreken die op haar systeem voorkomen zo snel mogelijk op te lossen. DOCTOR ANYTIME kan echter in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor onderbrekingen van de Diensten of voor technische gebreken van eender welke aard. De gebruiker neemt vanaf heden afstand van eventuele schadeclaims tegen doctoranytime.be omwille van een technisch gebrek tijdens het gebruik van de aangeboden Diensten. De gebruiker zal een betaling niet kunnen weigeren of geen schadevergoeding kunnen eisen door een storing van het systeem of van de computeruitrusting.
 • Deze algemene gebruiksvoorwaarden werden opgesteld onder het Belgisch recht. De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel of van de gebruiker, naargelang de wensen van DOCTOR ANYTIME.
 • De nietigheid van een clausule in deze algemene voorwaarden, om eender welke reden, heeft geen invloed op de andere clausules.
 • Voor vragen: DOCTOR ANYTIME is bereikbaar via mail op het adres [email protected]