Privacybeleid

Inhoudsopgave

BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Laatst bijgewerkt: Juli 2023

De website www.doctoranytime.be (hierna « doctoranytime.be ») wordt beheerd door DOCTOR ANYTIME BVBA (hierna "Doctor Anytime"), met de maatschappelijke zetel in Elsene (Goffartstraat 109, 1050 Elsene), met ondernemingsnummer BE0643.899.757, en die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u de website doctoranytime.be bezoekt en gebruik maakt van de diensten die Doctor Anytime aanbiedt. Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie die u identificeert of kan identificeren, rechtstreeks of onrechtstreeks.

Doctor Anytime neemt de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens uiterst serieus en heeft alle nodige maatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de informatie over de bezoekers/gebruikers van de diensten van de website te waarborgen.

We vragen u om dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van het soort gegevens dat wordt verzameld wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van de online diensten, over hoe deze gegevens worden gebruikt en wat uw rechten zijn.

Dit beleid dient als kennisgeving aan de betrokkenen in overeenstemming met de artikelen 13-14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) nr. 679/2016 van de Europese Unie (hierna "GDPR"). Als u vragen heeft over dit privacybeleid en de manier waarop Doctor Anytime uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in het algemeen, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) van Doctor Anytime via [email protected].

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de website doctoranytime.be. Bezoekers/gebruikers/zorgverleners dienen zich ervan bewust te zijn dat onze website links naar andere websites kan bevatten, en Doctor Anytime is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de praktijken, gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en/of de inhoud van dergelijke websites.

DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR DOCTOR ANYTIME

In dit gedeelte vindt u meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door Doctor Anytime. We delen deze informatie op in rubrieken volgens het type dienst dat op onze website gebruikt kan worden. In de praktijk kunnen verschillende van deze diensten tegelijkertijd worden verleend.

DATA WE COLLECT

ALGEMENE INLEIDING

A. Geen verplichting om gegevens beschikbaar te stellen en de gevolgen van een dergelijke weigering

U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen. Om bepaalde diensten die wij aanbieden, uit te voeren, is het echter noodzakelijk om gegevens te verwerken. Als u weigert uw persoonlijke gegevens te verstrekken, kunnen bepaalde diensten niet worden aangeboden. In sommige gevallen betekent een weigering om gegevens te verstrekken dat we onze diensten niet op dezelfde manier of met dezelfde kwaliteit kunnen aanbieden.

B. Delen/doorgeven van persoonlijke gegevens aan derden (landen)

Doctor Anytime verkoopt de persoonlijke gegevens van zijn bezoekers/gebruikers/zorgverleners niet. Doctor Anytime behoudt zich echter het recht om deze te delen met derden, uitsluitend met het oog op het verlenen van zijn online diensten. Doctor Anytime zorgt er contractueel voor dat de nodige maatregelen worden genomen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door derden namens haar worden verwerkt. Doctor Anytime geeft geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie.

C. Delen/doorgeven van persoonlijke gegevens aan overheidsinstanties

We geven persoonlijke gegevens door aan overheidsinstanties (waaronder gerechtelijke/administratieve tribunalen) wanneer dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de validatie, uitoefening of verdediging van juridische claims (Artikel 6, §1, c) en f) van de GDPR).

D. Bewaartermijn van gegevens

Onder de rubriek « bewaartermijn » (zie hieronder) geven we in elk geval aan hoe lang we uw persoonsgegevens zullen bewaren voor de doeleinden van de betreffende verwerking. Na deze periode zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit noodzakelijk is voor de validatie, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of indien u ons toestemming geeft voor een langere bewaartermijn.

E. Wat voor soort persoonlijke gegevens verzamelen we?

Doctoranytime.be is een website waarmee een gebruiker online een medische afspraak kan maken « in één klik » (of telefonisch) door de zorgverlener en/of het Gezondheidscentrum van zijn voorkeur te selecteren uit een netwerk van zorgverleners en Gezondheidscentra die samenwerken met Doctor Anytime. Bovendien kunnen professionals in de gezondheidszorg en Gezondheidscentra zich registreren op onze website om te worden toegevoegd aan het netwerk van partners van Doctor Anytime en om een profiel op onze website te hebben. Om de bovenvermelde diensten te kunnen gebruiken, dient u een account aan te maken als gebruiker/patiënt of als zorgverlener op onze website, waarvoor u bepaalde persoonlijke gegevens dient in te voeren. In het geval dat u gewoon door de website surft ("bezoeker"), verzamelt of verwerkt Doctor Anytime geen informatie die u direct of indirect kan identificeren, behalve informatie die automatisch kan worden verzameld wanneer u op onze website surft.

De gegevens die door Doctor Anytime worden verzameld, kunnen worden gegroepeerd in de volgende categorieën (die hieronder ook worden opgesomd):

 • Basisgegevens van de betrokken persoon: voornaam, achternaam, geslacht,
 • Adresgegevens (professioneel): straat, nummer, aanvullende adresgegevens, plaats, postcode, land
 • Contactgegevens (professioneel): telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer indien van toepassing
 • Technische gegevens: het IP-adres (Internet Protocol) van uw computer, de webbrowser die u gebruikt, uw verbindingssnelheid, de basisgegevens van de verbinding met de server en gegevens die worden verzameld door middel van HTML-cookies, Flash-cookies, webbaken en soortgelijke technologieën (zie het gedeelte over cookies hieronder)
 • Evaluatie-inhoud: evaluatieteksten, cijfers en optionele extra informatie over de auteur van een evaluatie
 • Overige: foto's van de zorgverleners / praktijk, Curriculum Vitae, ...
PROCESSING OF DATA ON A CASE-BY-CASE BASIS

GEGEVENSVERWERKING GEVAL PER GEVAL

A. Gegevens die automatisch worden verzameld bij een bezoek aan en interactie met onze website:

Zolang de online diensten van de website niet worden gebruikt en bezoekers gewoon op de website surfen, hoeven ze geen persoonlijke gegevens te verstrekken/in te voeren. Echter, door simpelweg de website te bezoeken en te browsen, kan bepaalde informatie die u direct of indirect identificeert automatisch worden verzameld, zoals:

 • Technische gegevens

Doel van de verwerking: Totstandbrenging van de verbinding; presentatie van de inhoud van de dienst/website; foutendiagnose.

Wettelijke grondslag: Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Doctor Anytime (Art. 6, §1, f) van de RGPD).

Bewaringstermijn: Tot het einde van de rechtmatige grondslag.

B. Gegevens die rechtstreeks door u verstrekt zijn (Gegevens die zijn verzameld wanneer u als gebruiker/patiënt een profiel op Doctor Anytime aanmaakt):

Doctor Anytime biedt zijn gebruikers de mogelijkheid om een profiel aan te maken op de website van Doctor Anytime (hierna « gebruikers/patiënten »). Wanneer u een profiel aanmaakt, kan u ook andere gegevens verstrekken die u toelaten om gebruik te maken van andere diensten die Doctor Anytime aanbiedt, zoals de mogelijkheid om rechtstreeks een afspraak online te maken met zorgverleners, andere (medische) informatie over uzelf op te slaan in uw account, zorgverleners met wie u een afspraak heeft gehad te evalueren, enz. Om een profiel op Doctor Anytime aan te maken, dient u de volgende informatie op te geven:

 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Achternaam en voornaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Doel van de verwerking: Aanmaken van een profiel op Doctor Anytime & Gebruik maken van de mogelijkheid om online afspraken te maken met zorgverleners en met hen te communiceren (bijvoorbeeld via de chatdienst (zie hieronder)).

Grond voor rechtmatigheid: De toestemming van de gebruiker / patiënt (Art. 6, §1, a) RGPD).

Bewaringstermijn: Totdat de toestemming wordt ingetrokken. Intrekking van de toestemming maakt de verwerking van gegevens voorafgaand aan deze intrekking niet onwettig.

Doctor Anytime kan, met uw toestemming, ook aanvullende gegevens over uw gebruikers-/patiëntenprofiel bewaren. Dit omvat de volgende gegevens:

 • Uw afspraken geschiedenis
 • De kosten van elke medische dienst, voor zover deze informatie door de zorgverlener in kwestie openbaar werd gemaakt

Doel van de behandeling: De uitoefening van het recht op vrije keuze van de zorgverlener vereenvoudigen.

Grond voor rechtmatigheid: De toestemming van de gebruiker / patiënt (Art. 6, §1, a) RGPD).

Bewaringstermijn: Totdat de toestemming wordt ingetrokken. Intrekking van de toestemming maakt de verwerking van gegevens voorafgaand aan deze intrekking niet onwettig.

C. Persoonlijke gegevens die automatisch worden verzameld wanneer het contactformulier op onze website wordt ingevuld:

Bezoekers/gebruikers/patiënten die contact met ons wensen op te nemen in verband met bepaalde vragen, worden verzocht het overeenkomstige contactformulier in te vullen. Zodra dit formulier is ingediend, verzamelt en verwerkt Doctor Anytime de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Volledige naam (optioneel)
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Bericht (vrije tekst)

Doel van de verwerking: Om de vraag/verzoek/opmerking te kunnen verwerken en u te kunnen antwoorden.

Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van pre-contractuele maatregelen die op verzoek van de gebruiker/patiënt zijn genomen en is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Doctor Anytime (art. 6, §1, b) en f) RGPD).

Bewaringstermijn: Totdat het verzoek is verwerkt/opgelost, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht is.

D. Basisgegevens gepubliceerd op onze website:

Zorgverleners aangesloten bij het netwerk van Doctor Anytime

Als zorgverlener bent u vrij om een contract met ons af te sluiten als u een profiel wenst te hebben op doctoranytime.be. U maakt dan deel uit van het netwerk van Doctor Anytime. Door een dergelijk profiel aan te maken, kunnen gebruikers/patiënten informatie over u vinden en online een afspraak met u maken. Het aanmaken van een dergelijk profiel is noodzakelijk indien u wenst te genieten van bepaalde andere diensten die we aanbieden, zoals het aanvaarden van online afspraken, de chatdienst met gebruikers/patiënten, enz.

Van zodra een zorgverlener deel uitmaakt van het netwerk van Doctor Anytime, wordt zijn/haar online profiel aangemaakt en wordt de volgende informatie weergegeven om gebruikers/patiënten in staat te stellen hun vrije keuze van zorgverlener uit te oefenen:

 • Volledige naam
 • Naam van de praktijk / het medisch centrum
 • Telefoonnummer en adres (van de praktijk/het medisch centrum)
 • Specialisatie/deskundigheid

Doel van de verwerking: Om de aanmaak van een profiel als zorgverlener op Doctor Anytime mogelijk te maken; om gebruikers/patiënten in staat te stellen hun recht op vrije keuze van zorgverlener uit te oefenen.

Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Doctor Anytime en de zorgverlener (Art. 6, §1, b) RGPD).

Bewaringstermijn: Tot het einde van de contractuele relatie.

Bij het afsluiten van een contract met Doctor Anytime heeft u de vrije keuze om bijkomende informatie te verstrekken die ook op uw profiel kan worden weergegeven:

 • Curriculum Vitae / ervaring
 • Verleende diensten en hun prijs (op verzoek van de gebruiker/patiënt)
 • Foto's van de zorgverlener en zijn/haar praktijk
 • Beoordelingen van patiënten die gebruik hebben gemaakt van de diensten van doctoranytime.be die worden gepubliceerd op het profiel van de zorgverlener in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van onze website en het beleid inzake het beheer van beoordelingen.
 • De "score" van de zorgverlener, die een gemiddelde is van de beoordelingen van de patiënten en hun aantal.
 • De eventuele antwoorden encommentaren van de zorgverlener op de vragen van patiënten.

Doel van de verwerking: Het personaliseren van het profiel van de zorgverlener op Doctor Anytime mogelijk maken; informatie verstrekken aan gebruikers/patiënten om hen in staat te stellen hun recht op vrije keuze van zorgverlener uit te oefenen.

Rechtsgrondslag: Toestemming van de zorgverlener (Art. 6, §1, a) RGPD).

Bewaringstermijn: Tot de toestemming wordt ingetrokken. Het intrekken van de toestemming maakt de verwerking van gegevens voorafgaand aan deze intrekking niet onwettig.

Zorgverlener die geen deel uitmaken van het netwerk van Doctor Anytime

Zorgverleners die geen contract hebben afgesloten met Doctor Anytime hebben de mogelijkheid om gratis een "basisprofiel" aan te (laten) maken op de website van Doctor Anytime. Indien Doctor Anytime professionele gegevens vindt over een specifieke zorgverlener uit een openbare bron (adresboeken, gidsen, concurrerende databanken, enz.), kan Doctor Anytime contact opnemen met de zorgverlener in kwestie en zijn/haar toestemming vragen om een dergelijk profiel aan te (laten) maken.

De creatie van profielen op basis van de toestemming van de zorgverlener breidt de catalogus uit die door Doctor Anytime op zijn website wordt gepresenteerd en verschaft dus nuttige informatie aan patiënten die hen in staat stellen hun vrije keuze van zorgverlener uit te oefenen. De zorgverleners in kwestie zullen echter niet kunnen genieten van de diensten die Doctor Anytime aanbiedt (bv. rechtstreeks online afspraken maken). De gratis "basisprofielen" bevatten de volgende gegevens over de zorgverleners in kwestie:

 • Voor- en achternaam
 • Specialisatie
 • Telefoonnummer
 • Professioneel adres / adres van de praktijk

Doel van de verwerking: Om de aanmaak van een basisprofiel van de betrokken zorgverleners op Doctor Anytime mogelijk te maken; om gebruikers/patiënten in staat te stellen hun recht op vrije keuze van zorgverleners uit te oefenen.

Daarnaast verzamelt Doctor Anytime ook de volgende informatie over u:

 • E-mailadres

Het e-mailadres dat op deze manier verzameld en verwerkt wordt, wordt nooit publiek toegankelijk gemaakt op doctoranytime.be, maar wordt enkel intern gebruikt om de toestemming van de betrokken zorgverlener te vragen en om hem/haar vervolgens, indien hij/zij zijn/haar toestemming heeft gegeven, te informeren over zijn/haar profiel op het platform (bv. aantal bezoekers, enz.) en om hem/haar te informeren over zijn/haar rechten en hoe deze uitgeoefend kunnen worden.

Doel van de verwerking: Het aanmaken van een basisprofiel van de betrokken zorgverleners op Doctor Anytime mogelijk maken; de zorgverlener informeren over zijn/haar profiel (aantal bezoekers, enz.) en over zijn/haar rechten en hoe deze uit te oefenen.

Rechtsgrondslag: Toestemming van de zorgverlener (Art. 6, §1, a) RGPD).

Bewaringstermijn: Totdat de toestemming wordt ingetrokken. Intrekking van de toestemming maakt de verwerking van gegevens voorafgaand aan deze intrekking niet onwettig.

E. Gegevens die worden verzameld wanneer gebruikers/patiënten online een afspraak maken (of wijzigen) bij een zorgverlener van het Doctor Anytime-netwerk:

Wanneer u als gebruiker/patiënt online een afspraak wenst te maken met een zorgverlener die deel uitmaakt van het Doctor Anytime-netwerk, worden hiervoor bepaalde gegevens verzameld. Het gaat onder meer om de volgende gegevens:

 • Volledige naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Doel van de afspraak
 • Maand/dag/tijdstip van de afspraak
 • Vrije tekst (bevat mogelijk gezondheidsgerelateerde gegevens)

Doel van de verwerking: Overdracht van het verzoek voor een afspraak aan de betrokken zorgverlener; verzending van bevestigingen en herinneringen aan afspraken.

Rechtsgrondslag: De toestemming van de gebruiker/patiënt (art. 9, §2, a) RGPD).

Bewaringstermijn: Totdat de toestemming wordt ingetrokken. Intrekking van de toestemming maakt de verwerking van gegevens voorafgaand aan deze intrekking niet onwettig.

F. Persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van Doctor Anytime chat:

Patiënten/gebruikers die de chatdienst van Doctor Anytime wensen te gebruiken, worden gevraagd om in te loggen op doctoranytime.be, zonder dat hun persoonlijke informatie zichtbaar is voor de zorgverlener die deel uitmaakt van het Doctor Anytime-netwerk waarmee ze in de chat communiceren. In het kader van deze chatdienst kan andere medische informatie door de gebruiker/patiënt worden meegedeeld aan de zorgverlener in kwestie. Daarom dient u, als gebruiker/patiënt, Doctor Anytime uw uitdrukkelijke toestemming te geven voordat u de chatdienst gebruikt.

Gegevens van gebruikers/patiënten en chats worden op afzonderlijke locaties opgeslagen en niet aan elkaar gekoppeld.

De volgende gegevens kunnen worden verzameld bij het gebruik van de chatdienst:

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Andere medische informatie

Doel van de verwerking: Om communicatie mogelijk te maken met zorgverleners die deel uitmaken van het Doctor Anytime-netwerk; om afspraken te maken.

Rechtsgrondslag: De toestemming van de gebruiker/patiënt (art. 9, §2, a) RGPD).

Bewaringstermijn: Totdat de toestemming wordt ingetrokken. Intrekking van de toestemming maakt de verwerking van gegevens voorafgaand aan deze intrekking niet onwettig.

G. Gegevens die worden verzameld wanneer een gebruiker/patiënt/zorgverlener gebruik wenst te maken van de diensten van e-secretariaat:

e-Secretariaat voor gebruikers

Dit is een telesecretariaat waarmee patiënten contact kunnen opnemen om vragen te stellen aan en over Doctor Anytime. Ze kunnen ook hulp vragen bij het online vinden van een arts. Om hun vraag te kunnen beantwoorden, wordt de volgende informatie telefonisch opgevraagd :

 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Doel van de verwerking: Patiënten kunnen altijd vragen stellen en opmerkingen naar Doctor Anytime sturen.

Rechtsgrondslag: De toestemming van de gebruiker/patiënt (art. 9, §2, a) RGPD).

Bewaringstermijn: Totdat de toestemming wordt ingetrokken. Intrekking van de toestemming maakt de verwerking van gegevens voorafgaand aan deze intrekking niet onwettig.

e-Secretariaat voor zorgverleners

Dit is een telesecretariaat waarmee patiënten contact kunnen opnemen om een afspraak te maken met een behandelaar die gebruik maakt van Doctor Anytime, of om een boodschap door te geven. Om hun verzoek te kunnen beantwoorden, worden de volgende gegevens telefonisch opgevraagd :

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Doel van de verwerking: Sta patiënten toe om een afspraak te boeken met een behandelaar en de behandelaar om de informatie van de patiënt voor de afspraak te ontvangen.

Rechtsgrondslag: De toestemming van de behandelaar (Art. 6, §1, a) RGPD).

Bewaringstermijn: Tot intrekking van de toestemming. Intrekking van de toestemming maakt de verwerking van gegevens voorafgaand aan deze intrekking niet onwettig.

H. Verzamelde gegevens wanneer u een recensie publiceert over een zorgverlener met wie u een afspraak heeft gemaakt:

Beoordelingen als zodanig

Doctor Anytime biedt zijn gebruikers/patiënten de mogelijkheid om beoordelingen te publiceren over de zorgverleners die ze hebben bezocht voor een consultatie. Andere gebruikers/patiënten kunnen gebruik maken van deze gedeelde ervaring om hun eigen geïnformeerde keuze te maken. Om deze beoordelingen te kunnen publiceren, moeten bepaalde gegevens worden verzameld, met name de volgende:

 • E-mailadres
 • Inhoud van de recensie

Doel van de verwerking: Publicatie van beoordelingen; controle van de inhoud van de beoordeling op naleving van onze richtlijnen.

Rechtsgrondslag: De toestemming van de gebruiker/patiënt (Art. 9, §2, a) RGPD).

Bewaringstermijn: Totdat de toestemming wordt ingetrokken. Intrekking van de toestemming maakt de verwerking van gegevens voorafgaand aan de intrekking niet onwettig.

Authenticatie van beoordelingen

U bent niet verplicht om bewijs te leveren voor de authenticiteit van de beoordelingen die u publiceert. Houd er echter rekening mee dat we het recht hebben om beoordelingen in te trekken indien we twijfels hebben over de echtheid ervan. We verwerken met name de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Technische gegevens
 • Geschiedenis van gepubliceerde beoordelingen door de betreffende gebruiker/patiënt
 • Inhoud evaluatie

Doel van de verwerking: Authenticatie van beoordelingen met betrekking tot de naleving van onze richtlijnen; authenticatie van beoordelingen zodat deze kunnen bijdragen aan de vrije keuze van de zorgverlener; voorkomen van valse beoordelingen.

Rechtsgrondslag: De toestemming van de gebruiker/patiënt (art. 9, §2, a) RGPD) of de noodzaak van de verwerking ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van andere gebruikers/patiënten (art. 6, §1, f) RGPD) indien uit het authenticatieproces duidelijk blijkt dat er geen gevoelige gegevens (met betrekking tot de gezondheid) in de beoordeling zijn opgenomen.

Bewaringstermijn: Totdat de toestemming wordt ingetrokken. Intrekking van de toestemming maakt de verwerking van gegevens voorafgaand aan de intrekking niet onwettig.

I. Gegevens die worden verzameld om diensten aan te bieden die verband houden met de nieuwsbrief:

Nieuwsbrief voor gebruikers/patiënten

Gebruikers/patiënten die zijn aangesloten bij Doctor Anytime kunnen zich abonneren op een Nieuwsbrief om meer informatie te krijgen over hun profiel. Hiervoor worden de volgende gegevens verzameld:

 • Volledige naam

Doel van de verwerking: Personaliseren van de Nieuwsbrief.

 • E-mailadres

Doel van de verwerking: Verzenden van de Nieuwsbrief.

 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van het gebruikers-/patiëntenprofiel

Doel van de verwerking: Nuttige informatie over het profiel overzichtelijk samenvatten.

Rechtsgrondslag: De toestemming van de gebruiker/patiënt (Art. 6, §1, a) RGPD).

Bewaringstermijn: Totdat de toestemming wordt ingetrokken. Intrekking van de toestemming maakt de verwerking van gegevens voorafgaand aan deze intrekking niet onwettig.

Het is mogelijk om u op elk gewenst moment uit te schrijven voor de Nieuwsbrief, hetzij door een eenvoudige kennisgeving naar het volgende e-mailadres: [email protected], hetzij door te klikken op de knop die voor dit doel is voorzien in de Nieuwsbrief.

De gegevens die zijn geregistreerd voor het verzenden van de nieuwsbrief worden bewaard totdat u zich afmeldt voor de Nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de Nieuwsbrief zodra u zich hebt afgemeld. Zodra u zich heeft uitgeschreven voor de Nieuwsbrief, zullen wij uw e-mailadres opnemen in een speciale interne lijst. Ontvangers op deze lijst zullen geen Nieuwsbrief of andere reclame per e-mail ontvangen.

Doel van de verwerking: Voldoen aan wettelijke bepalingen bij het verzenden van Nieuwsbrieven.

Rechtsgrondslag: Verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen van Doctor Anytime (Art. 6, §1, f) RGPD).

Bewaringstermijn:Geen tijdslimiet, tenzij de rechtmatige grondslag niet langer gerechtvaardigd is.

Nieuwsbrief voor zorgverleners

Zorgverleners kunnen zich abonneren op een Nieuwsbrief om meer informatie over hun profiel te krijgen. Hiervoor worden de volgende gegevens verzameld:

 • Volledige naam

Doel van de verwerking: Personaliseren van de Nieuwsbrief.

 • E-mailadres

Doel van de verwerking: Verzenden van de Nieuwsbrief.

 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van het profiel van de zorgverlener

Doel van de verwerking: Nuttige informatie over het profiel overzichtelijk samenvatten.

Rechtsgrondslag: Toestemming van de zorgverlener (Art. 6, §1, a) RGPD).

Bewaringstermijn: Tot de toestemming wordt ingetrokken. Het intrekken van de toestemming maakt de verwerking van gegevens voorafgaand aan deze intrekking niet onwettig.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de Nieuwsbrief door een eenvoudige kennisgeving aan het volgende e-mailadres: [email protected], of door te klikken op de hiervoor bestemde knop in de Nieuwsbrief.

De gegevens die zijn geregistreerd voor het verzenden van de nieuwsbrief worden bewaard totdat u zich afmeldt voor de Nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de Nieuwsbrief zodra u zich hebt afgemeld. Zodra u zich heeft uitgeschreven voor de Nieuwsbrief, zullen wij uw e-mailadres opnemen in een speciale interne lijst. Ontvangers op deze lijst zullen geen Nieuwsbrief of andere reclame per e-mail ontvangen.

Doel van de verwerking: Voldoen aan wettelijke bepalingen bij het verzenden van Nieuwsbrieven.

Rechtsgrondslag: Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking (Art. 6, §1, f) RGPD).

Bewaringstermijn: Geen tijdslimiet, tenzij de rechtmatigheidsgrondslag niet langer gerechtvaardigd is.

J. Minderjarigen:

Indien we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige jonger dan 18 jaar zonder de verifieerbare toestemming van zijn of haar ouders/wettelijke voogden, zullen we deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen uit onze database, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de GDPR. Als u denkt dat we gegevens hebben verzameld van een minderjarige jonger dan 18 jaar, neem dan contact op met de Data Protection Officer van doctoranytime.be op het volgende adres: [email protected].

EXCHANGE OF INFORMATION

UITWISSELING VAN INFORMATIE

Doctor Anytime respecteert de privacy van zijn gebruikers en deelt enkel informatie in specifieke omstandigheden. We stellen uw informatie ter beschikking van andere bedrijven, toepassingen of personen in de volgende omstandigheden:

 • We kunnen een beroep doen op derden om diensten te verlenen in verband met onze website en/of het beheer van telefoongesprekken met Doctor Anytime, zoals databasebeheer, onderhoudsdiensten, callcenter, online marketing. Deze derden hebben alleen toegang tot uw gegevens om de bovenstaande taken namens ons uit te voeren.
 • We kunnen informatie over u delen in geval van aankoop of fusie van onze website met een ander bedrijf, of in geval van een gelijkaardige zakelijke transactie. Onze website zal u echter op de hoogte stellen voordat uw gegevens worden overgedragen en onder een ander privacybeleid komen te vallen, hetzij door een opvallende kennisgeving weer te geven of door een kennisgeving te sturen naar het e-mailadres dat u in uw account hebt opgegeven.
 • We kunnen informatie over u delen om illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, als fraude wordt vermoed, in omstandigheden waarbij sprake is van potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid of andere rechten en belangen van een persoon, in het geval van een schending van de gebruiksvoorwaarden van onze website, indien vereist door de wet, en in alle gevallen waarin we te goeder trouw geloven dat het delen van dergelijke informatie noodzakelijk is.
 • We kunnen informatie over u delen als reactie op een gerechtelijke dagvaarding, huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel, gerechtelijk proces of andere rechtshandhavingsactie van een bevoegde autoriteit, inclusief de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten van andere EU-lidstaten, evenals om onze wettelijke rechten te beschermen en te verdedigen of om vorderingen tegen ons te weerleggen.
 • Naast het bovenstaande, kunnen we de gegevens die we verzamelen voor andere doeleinden gebruiken, waarvan u op het moment van verzamelen en met uw toestemming op de hoogte wordt gesteld, voor zover dit noodzakelijk is.

Houd er rekening mee dat derden onafhankelijk gegevens over u kunnen verzamelen, waaronder uw IP-adres en informatie over de websites die u bezoekt en de koppelingen waarop u klikt, door middel van cookies, koppelingsklikken of andere middelen wanneer u onze website bezoekt of wanneer advertenties op onze website worden weergegeven. Zie het gedeelte 'Cookies' hieronder voor meer informatie.

DATA SECURITY

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Doctor Anytime neemt alle nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke vernietiging, verlies, ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of toegang, en tegen enige andere onwettige verwerking van de persoonlijke gegevens die het beheert, die het op regelmatige basis controleert. Ondanks alle inspanningen die Doctor Anytime te goeder trouw levert om de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers op te slaan in een veilige werkomgeving die niet toegankelijk is voor het publiek, moet echter worden opgemerkt dat er niet zoiets bestaat als volledige of perfecte beveiliging, en Doctor Anytime kan niet garanderen dat er geen toevallige openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens zal plaatsvinden. Gebruikers moeten Doctor Anytime of Doctor Anytime's Data Protection Officer (DPO) onmiddellijk op de hoogte brengen als hun gegevens verloren gaan, worden gestolen of zonder hun toestemming worden gebruikt. In een dergelijk geval zullen we uw gegevens van uw account verwijderen en onze administratie dienovereenkomstig bijwerken.

Wanneer bezoekers/gebruikers informatie verzenden naar de website doctoranytime.be door de online formulieren voor het verzenden van e-mails in te vullen om te reageren op een verzoek of gebruik te maken van een dienst die wordt aangeboden door Doctor Anytime, moet deze informatie correct en nauwkeurig zijn. Alle informatie die door bezoekers/gebruikers wordt verstrekt om aan hun verzoek te voldoen, wordt als vertrouwelijk beschouwd en enkel doorgegeven aan de rechtstreeks betrokken partij, en aan de bevoegde autoriteiten volgens de wet in het geval dat het gebruik in strijd is met de gebruiksvoorwaarden van doctoranytime.be en de bestaande Belgische wetgeving in het algemeen. Dit laatste kan opportuun worden geacht indien het gebruik van de website doctoranytime.be door een bezoeker/gebruiker in strijd is met zijn gebruiksregels. In een dergelijk geval kunnen alle gegevens over de betrokken bezoeker/gebruiker, evenals zijn IP-adres, deel uitmaken van een onderzoek, voor zover dit nodig is om de rechten van Doctor Anytime te beschermen. Indien gegevens naar de site doctoranytime.be worden gestuurd, mogen deze niet in strijd zijn met de Belgische wetgeving en de goede zeden betreffende het gebruik van het internet in het algemeen, en mogen ze niet worden gewijzigd door de bezoeker/gebruiker die ze publiceert of door andere personen met zijn of haar medeweten. Deze gegevens mogen door Doctor Anytime worden gebruikt zonder dat de bezoeker/gebruiker die ze heeft verstrekt enige vordering kan instellen tegen Doctor Anytime. Elke bezoeker/gebruiker is verantwoordelijk voor zijn/haar gebruik van doctoranytime.be, en mag de diensten enkel gebruiken voor wettige en legitieme doeleinden. Het is het lid/de bezoeker/de gebruiker niet toegestaan doctoranytime.be te gebruiken op een manier die onze servers of netwerken zou kunnen vernietigen, uitschakelen of beschadigen, of op een manier die het gebruik en het gebruik van doctoranytime.be door een andere bezoeker/gebruiker belemmert. Bezoekers/gebruikers mogen ook geen valse accounts aanmaken met frauduleuze bedoelingen en op geen enkele manier persoonlijke gegevens van andere gebruikers verzamelen of opslaan. Doctor Anytime behoudt zich het recht voor om vorderingen in te stellen voor eventuele schade veroorzaakt door de schending van de voormelde verbodsbepalingen door bezoekers/gebruikers en om alle gerechtelijke stappen, procedures en rechtsmiddelen gerechtelijk en buitengerechtelijk rechtmatig te ondernemen om de schending van deze voorwaarden te voorkomen.

Doctor Anytime behoudt zich het recht voor om, bij wijze van voorbeeld maar zonder beperking, de volgende stappen te ondernemen: (a) alle communicatie tussen bezoekers/gebruikers en de website, met inbegrip van transactionele e-mails en vragen en antwoorden aan zijn zorgverleners of andere samenwerkende personen, te registreren en op te slaan, (b) klachten te onderzoeken wanneer de communicatie niet in overeenstemming is met zijn gebruiksvoorwaarden en naar eigen goeddunken beslissen om dergelijke communicatie te verwijderen of de verwijdering ervan eisen, (c) communicatie en gegevens/informatie verzonden door bezoekers/gebruikers die beledigend, illegaal of storend geacht worden, of die niet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van doctoranytime.be, (d) geregistreerde leden verwijderen wanneer zij de gebruiksvoorwaarden van doctoranytime.be niet naleven, na hen hiervan op de hoogte te hebben gebracht.

YOUR RIGHTS

UW RECHTEN

U kan de volgende rechten uitoefenen, indien van toepassing:

 • Het recht van toegang, om te weten te komen welke gegevens wij over u verwerken, voor welk doel en wie deze gegevens ontvangt.
 • Het recht op herziening, om onvolledige of onjuiste gegevens te corrigeren.
 • Het recht op wissen (het recht om vergeten te worden), om uw persoonsgegevens uit onze bestanden te laten verwijderen, op voorwaarde dat de verwerking niet langer noodzakelijk is.
 • Het recht om de verwerking te beperken, als u de juistheid van uw gegevens in twijfel trekt.
 • Het recht op overdraagbaarheid, om uw gegevens in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat te ontvangen.

Om uw rechten uit te oefenen, gelieve een een schriftelijk verzoek te sturen naar de Data Protection Officer (DPO) van Doctor Anytime op het volgende e-mailadres: [email protected], of op het volgende postadres: Goffartstraat 109, 1050 Elsene.

Doctor Anytime verbindt zich ertoe u geautomatiseerde middelen te verschaffen om uw rechten uit te oefenen, voor zover dit technisch mogelijk is, en kosteloos op uw verzoeken te antwoorden, tenzij uw verzoeken vaak worden herhaald en voor ons administratieve kosten meebrengen vanwege hun volume, in welk geval deze kosten door u worden gedragen. Doctor Anytime zal alles in het werk stellen om binnen dertig (30) dagen na ontvangst te reageren op elk relevant verzoek dat u doet. Als het echter door de complexiteit van uw verzoek of de hoeveelheid informatie niet mogelijk is om binnen dertig dagen op uw verzoek te reageren, zal Doctor Anytime u binnen die periode schriftelijk op de hoogte stellen van de redenen voor de vertraging en zal Doctor Anytime zich inspannen om zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen nog eens maximaal twee maanden, op uw verzoek te reageren.

Doctor Anytime behoudt zich het recht voor om niet op uw verzoek in te gaan als het duidelijk ongegrond of buitensporig wordt geacht, en zal u op de hoogte brengen van de redenen waarom niet aan u verzoek zal worden voldaan.

In alle gevallen heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via hun website (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen) of per post op het volgende adres Pressestraat 35, 1000 Brussel.

Cookies

COOKIES

A. Doel

Het belangrijkste doel van dit beleid is om enkele algemene richtlijnen te geven over het gebruik van cookies op de website doctoranytime.be. Wat zijn cookies en waarom gebruiken we ze?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen door de browser op de computer, tablet, mobiele telefoon of een ander apparaat dat wordt gebruikt om de website www.doctoranytime.be te bezoeken.

Elk cookie bevat gegevens zoals de naam van de website waar het vandaan komt, de 'levensduur' (d.w.z. de tijd dat het op het apparaat blijft) en een waarde, meestal een getal. Een cookie kan maximaal één (1) jaar op een apparaat blijven staan.

Cookies zijn uniek voor elke webbrowser (bijv. Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, enz.) en bevatten anonieme gegevens over de websites die een gebruiker heeft bezocht en de apparaten die hij heeft gebruikt. Ze stellen websites ook in staat om de voorkeuren van bezoekers op te slaan (bijv. verbindingsgegevens, taal, enz.).

In overeenstemming met de wet mogen we cookies opslaan op apparaten van gebruikers voor zover dit absoluut noodzakelijk is voor het goed functioneren van de website. Voor elk ander type cookie is de toestemming van gebruikers vereist, d.w.z. dat we hun toestemming moeten hebben. Een bezoeker/gebruiker/zorgverlener kan zijn toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken via de cookiemelding op onze website.

Het installeren van cookies is alleen toegestaan als de bezoeker/gebruiker toestemming heeft gegeven na duidelijk en volledig te zijn geïnformeerd (geïnformeerde toestemming).

Dit systeem staat ook bekend als "opt-in", in tegenstelling tot het vorige "opt-out" systeem dat van kracht was tot de wijziging van Richtlijn 2002/58/EG en dat het mogelijk maakte cookies te installeren zonder toestemming van de abonnee of gebruiker, op voorwaarde dat deze vooraf werd geïnformeerd en geen bezwaar maakte tegen de verwerking van de betreffende gegevens.

Volgens het bovenstaande mag een aanbieder van webdiensten (bv. een onlinewinkel) of een derde (bv. een advertentienetwerk dat zijn producten promoot via de website van een onlinewinkel) dus alleen een cookie installeren na geïnformeerde toestemming van de abonnee of gebruiker.

Het gebruik van cookies maakt het voor de website gemakkelijker om gegevens over de bezoeken van gebruikers te onthouden door nuttige gegevens te verzamelen over de zoekvoorkeuren die ze al bij eerdere bezoeken aan de website hebben ingesteld. Hierdoor zal de zoekervaring de volgende keer dat de gebruiker de website bezoekt beter zijn. Cookies maken het ook mogelijk om de prestaties en```html

B. Soorten cookies

De soorten cookies die het meest door websites worden gebruikt, zijn de volgende:

 1. Strikt noodzakelijke cookies

  De rol van deze cookies is om gegevens op te slaan of toegang te krijgen tot gegevens die al zijn opgeslagen op uw apparaat met als enige doel het verzenden van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk of voor zover dit absoluut noodzakelijk is om u te voorzien van een dienst van de informatiegemeenschap waar u expliciet om hebt gevraagd. In overeenstemming met het relevante wettelijke kader hebt u niet de mogelijkheid om te beslissen of u de installatie van deze cookies al dan niet accepteert, aangezien het technisch onmogelijk zou zijn voor onze website om diensten te leveren zonder deze cookies.

 2. Prestatiecookies

  Wij gebruiken cookies van derden (Google Analytics) uitsluitend om de bezoekfrequentie van onze website te analyseren en de prestaties ervan te verbeteren, waarbij wij alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens veilig te verwerken (bijv. anonimisering van IP-adressen). Deze cookies verzamelen gegevens over hoe u de website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina's u het vaakst bezoekt, vanaf welke pagina u ons bezocht, welk type browser u gebruikt, enz. Prestatiecookies verzamelen anonieme, geaggregeerde statistische gegevens die door ons niet kunnen worden gebruikt om de bezoeker te identificeren.

 3. Advertentiecookies (cookies van derden)

  We gebruiken zogenaamde cookies van derden (Google Analytics/zoekmachines) om gepersonaliseerde reclame te projecteren die is afgestemd op uw voorkeuren. Dankzij een uniek nummer (ID) worden gegevens zoals uw IP-adres, de browser die u gebruikt, de advertenties die al op uw browser zijn weergegeven en indien u via een advertentie op een website bent gekomen, geïdentificeerd. U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de installatie van deze cookies. Ons beleid bevat gedetailleerde informatie over hoe deze cookies werken en hoe u ze kunt beheren. Omdat reclame-inkomsten ons in staat stellen om onze diensten betrouwbaar, snel en onafhankelijk aan te bieden, vragen we u om het gebruik ervan te accepteren.

Wanneer het gebruik van cookies ongewenst is:

Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, is het mogelijk dat sommige delen van onze website niet goed functioneren. Om cookies te beheren en uit te schakelen, vindt u hier de richtlijnen voor elke browser:

CHANGES TO THIS POLICY

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Doctor Anytime kan te allen tijde zijn gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en alle voorwaarden daarin wijzigen door een herziene versie daarvan op onze website te plaatsen. Bezoekers/gebruikers moeten op hun beurt bij elk bezoek nagaan of er wijzigingen zijn, en als ze onze website blijven gebruiken, wordt onweerlegbaar aangenomen dat ze de gewijzigde voorwaarden aanvaarden en hun toestemming, instemming en goedkeuring geven. Als dit niet het geval is, moeten ze afzien van het gebruik of bezoek van onze website en van het gebruik van de diensten die er worden aangeboden. Elke herziene uitgave zal van kracht zijn vanaf het moment dat ze gepubliceerd wordt op de website doctoranytime.be. Wanneer wijzigingen aan het Privacybeleid worden gepubliceerd, zal de 'laatst bijgewerkt'-datum bovenaan de pagina ook worden herzien door Doctor Anytime.

CONTACT

CONTACT

Als u vragen hebt over dit beleid of de activiteiten van Doctor Anytime in het algemeen, kan u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: [email protected], of op het volgende postadres: Goffartstraat 109, 1050 Elsene, of via via de functionaris voor gegevensbescherming van Doctor Anytime op het volgende adres: [email protected].