| Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Huidig beleid voor de bescherming van persoonsgegevens (hierna, het “Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens”) is van toepassing op de diensten die online worden aangeboden via de website www.doctoranytime.be (hierna, de “Site”) ontwikkeld door DOCTOR ANYTIME BELGIUM BVBA (hierna, “DOCTOR ANYTIME”), met maatschappelijke zetel te Raymond Blyckaertsplein 13/1, 1050 Elsene.

Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden voor de diensten van DOCTOR ANYTIME, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk de hieronder vermelde bepalingen met betrekking tot het Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens van DOCTOR ANYTIME.

De diensten geleverd door DOCTOR ANYTIME via de Site (hierna, de "Diensten") stellen Gebruikers in staat te genieten van verschillende faciliteiten met betrekking tot het zoeken naar een beoefenaar van een gezondheidszorgberoep en het reserveren/beheren van medische afspraken. Er zijn dus twee categorieën Gebruikers die te onderscheiden vallen:

 • De gebruiker-beoefenaar, die wenst te genieten van de Diensten om (i) meer zichtbaarheid te creëren voor zijn medische diensten aan patiënten, (ii) te genieten van een online beheerssysteem die hij/zij aan zijn/haar patiënten kan aanbieden.
 • De gebruiker-patiënt, die een individuele zorgverlener wenst te vinden, die toegang wenst te hebben tot de spreekuren van de beoefenaars die op DOCTOR ANYTIME zijn geregistreerd en om een afspraak in hun kantoor te kunnen aanvragen voor medische doeleinden.

Voor de noden van het huidige Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens worden deze twee soorten gebruikers gegroepeerd onder de noemer “Gebruiker(s)”.

De Site biedt haar Gebruikers de mogelijkheid aan om zich te registreren, om toegang te krijgen tot/in te loggen en om te genieten van de Diensten.

De Diensten worden door DOCTOR ANYTIME beschikbaar gesteld via de tussenkomst van verschillende derden (de Leden van Doctor Anytime):

 • Aanbieders van diensten of producten of enige andere derde waarmee de Gebruiker de Site gebruikt om zich bij hen te registreren, of om verbinding te maken met hun website / applicatie;
 • SIM-controleurs: de telecommunicatie-exploitant van de Gebruiker;
 • Identiteitscontroleurs: entiteiten die de identiteit van de Gebruiker kunnen controleren.

DOCTOR ANYTIME treedt op als "verantwoordelijke voor de verwerking" in overeenstemming met de Belgische privacywetgeving en als zodanig is DOCTOR ANYTIME verantwoordelijk voor het verzamelen en voor het gebruik van de persoonsgegevens van Gebruikers.

Huidige beleid geeft toelichting omtrent de verschillende elementen van de persoonsgegevens die worden verzameld, omtrent de bestemming van deze verzamelde gegevens, omtrent het delen van deze gegevens met derden, omtrent de rechten van Gebruikers als betrokken persoon en de getroffen maatregelen ter bescherming van hun persoonsgegevens. DOCTOR ANYTIME vestigt de aandacht van de Gebruiker op het feit dat de aard van de Diensten noodzakelijkerwijze impliceren dat persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen en dat DOCTOR ANYTIME bepaalde elementen van deze persoonsgegevens aan derden zal doorgeven, zoals hieronder beschreven.

Huidig Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens beschrijft enkel de verwerking van persoonsgegevens door of namens DOCTOR ANYTIME als onderdeel van de Diensten - de Dienstaanbieders en identiteitscontroleurs verwerken ook uw persoonsgegevens als verantwoordelijken voor de verwerking in het kader van hun eigen diensten of activiteiten: voor deze verwerkingsactiviteiten verzoekt DOCTOR ANYTIME de Gebruiker om hun beleid voor de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen.

1. DE DOOR DOCTOR ANYTIME VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS EN DE WIJZE VAN VERZAMELING

1.1. De persoonsgegevens die DOCTOR ANYTIME verwerkt

Teneinde de Diensten aan te bieden zoals uiteengezet in dit Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens, verwerkt DOCTOR ANYTIME verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • - Gegevens met betrekking tot het opzoeken van een beoefenaar en het nemen / beheren van afspraken via de Site, die ons in staat stellen de Gebruiker de coördinaten van een beoefenaar in het gewenste geografische gebied voor te stellen, en indien mogelijk (als de beoefenaar op het platform van DOCTOR ANYTIME is geregistreerd), een afspraak te boeken:
  • Gezochte specialiteit, naam van de gezochte beoefenaar of van het gezochte medisch centrum;
  • Geografisch onderzoeksgebied van de gezochte beoefenaar;
  • Naam, voornaam, adres, specialiteit, telefoonnummer voor contact;
  • Type consultatie, ingevoerde boodschap tijdens het proces tot het nemen van een afspraak, afsprakenhistoriek, evalutaties en commentaren volgend op facultatieve enquêtes.
 • Identiteitsgegevens, waarmee we de Gebruiker kunnen identificeren, en eventueel zijn naasten. Deze categorie omvat verschillende soorten gegevens:
  • basisidentiteitsgegevens, waaronder volledige naam, geslacht, wettelijk adres, nationaliteit, geboortedatum, gesproken taal, het informaticamateriaal gebruikt voor de navigatie en het IP-adres, cookies van de webbrowser en eventueel het identiteitskaartnummer of paspoortnummer;
  • contactgegevens (e-mailadres en mobiel nummer);
 • Registratiegegevens, die specifiek zijn voor het registratieproces en die betrekking hebben op informatie zoals de aanvaarding door de Gebruiker van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site en van het Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens van DOCTOR ANYTIME. In het kader van de registratie, verzamelt DOCTOR ANYTIME de door de Gebruiker gekozen gebruikersnaam en wachtwoord.

Alle hierboven genoemde gegevens zijn verplicht om van de Diensten te kunnen genieten. DOCTOR ANYTIME kan andere gegevens op vrijwillige basis verwerken, maar in dit geval zal DOCTOR ANYTIME de Gebruiker informeren en om zijn/haar voorafgaande toestemming vragen.

1.2. De wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld

De verschillende categorieën van persoonsgegevens die worden beschreven, worden rechtstreeks bij de Gebruiker door DOCTOR ANYTIME of een DOCTOR ANYTIME Lid:

 • Gegevens met betrekking tot het opzoeken van een beoefenaar en het nemen/beheren van afspraken via de Site worden rechtstreeks bij de Gebruiker verzameld tijdens zijn/haar gebruik van de Site of bij de beoefenaars die hun toestemming hebben gegeven door, enerzijds, zich te abonneren op de Diensten of, anderzijds, nadat zij hebben aanvaard dat hun contactgegevens op de Site worden vermeld.
 • Identiteitsgegevens worden rechtstreeks verzameld bij de Gebruiker of bij de Identiteitscontroleur waarvoor hij zich heeft geregistreerd voor de Applicatie.Toen u zich registreerde, stemde u in met de overdracht van uw identificatiegegevens aan DOCTOR ANYTIME.
 • Registratiegegevens worden aangemaakt wanneer men zich aanmeldt voor een account bij DOCTOR ANYTIME. De registratiegegevens worden verkregen ofwel rechtstreeks bij de Gebruiker, tijdens de registratie op de Site, of via de Identiteitscontroleur.

2. BESTEMMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die DOCTOR ANYTIME verzamelt, worden gebruikt om u de Diensten te leveren, met dien verstande dat dit het volgende omvat:

 • de Gebruiker de mogelijkheid bieden om een beoefenaar in een bepaald geografisch gebied te vinden;
 • de Gebruiker de mogelijkheid bieden om rechtstreeks via de Site een afspraak te maken met een beoefenaar;
 • de bewerkingen uitvoeren die de Gebruiker met de Site wenst uit te voeren en, meer in het algemeen, de exploitatie van de Site;
 • het exploiteren, evalueren en verbeteren van de Diensten aangeboden door DOCTOR ANYTIME, zoals: (i) het beheren van onze communicatie met de Gebruiker, (ii) het opvolgen van het gebruik van de Site na een advertentie- of marketingcampagne, (iii) de analyse van de producten, diensten en websites van DOCTOR ANYTIME, (iv) het vergemakkelijken van de functionaliteiten van de Site, (v) het aanbieden door DOCTOR ANYTIME van aanvullende diensten die van belang kunnen zijn voor de Gebruiker en (vi) het uitvoeren van activiteiten op het gebied van boekhouding, audit, facturatie, afstemming en verzameling.
 • het beheer van risico’s en van fraude ; en
 • elke verwerking die vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten en aan de normen en standaarden van de sector die van toepassing zijn op DOCTOR ANYTIME.

De verschillende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden en op de manier die hieronder worden beschreven.

2.1. Wanneer worden de Gegevens met betrekking tot het opzoeken van een beoefenaar en het nemen / beheren van afspraken via de Site verwerkt en hoe worden deze gegevens verwerkt?

 • Zoekopdrachten uitgevoerd door de Gebruiker: de Gegevens met betrekking tot het opzoeken van een beoefenaar en het nemen / beheren van afspraken via de Site worden verzameld vanaf het eerste gebruik van de Site. De Gebruiker heeft hier uitdrukkelijk mee ingestemd door de aanvaarding van de Algemene voorwaarden van DOCTOR ANYTIME.
 • Archivering: zodra de levering van de Diensten is voltooid, worden de verzamelde gegevens bijgehouden tot de afsluiting van de account van de Gebruiker.

2.2. Wanneer worden de Identiteitsgegevens verwerkt en hoe worden deze gegevens verwerkt?

 • Registratie voor de Diensten of verzoek tot het maken van een afspraak zonder het creëren van een account: wij verzamelen uw identiteitsgegevens wanneer u de Algemene voorwaarden van DOCTOR ANYTIME aanvaardt. Door de aanvaarding van onze Algemene voorwaarden heeft u hiermee uitdrukkelijk ingestemd.
 • Registratie bij een dienstenaanbieder: telkens wanneer de Gebruiker zich voor de eerste maal via de Applicatie bij een dienstenaanbieder registreert, wordt zijn toestemming gevraagd. Dit omdat, in dat geval, DOCTOR ANYTIME bepaalde elementen van de identiteitsgegevens van de Gebruiker moet overdragen. De Gebruiker zal om zijn toestemming worden gevraagd telkens er een gegevensoverdracht dient te gebeuren en telkens als er bijkomende gegevens worden gevraagd.
 • Archivering: zodra de Gebruiker het gebruik van de Diensten heeft beëindigd of na een periode van inactiviteit van één jaar, zullen de gegevens gearchiveerd worden voor bewijsdoeleinden voor een periode van twee jaar, waarna ze zullen worden vernietigd.

Alle elementen van uw Identiteitsgegevens die aan de Dienstaanbieders worden medegedeeld, zullen worden verwerkt door Dienstaanbieders die optreden als verwerkingsverantwoordelijken en dit in overeenstemming met hun eigen respectievelijk privacybeleid.

2.3. Wanneer worden de Registratiegegevens verwerkt en hoe worden deze gegevens verwerkt?

 • Tijdens de inschrijving: de Registratiegegevens worden gegenereerd en verzameld op het moment dat de gebruiker zich registreert bij de Diensten;
 • Tijdens de aanvraag tot het maken van een afspraak zonder het creëren van een account: de Registratiegegevens worden aangemaakt en verzameld op het moment van deze aanvraag (Registratie van de Gebruiker bij deze Diensten);
 • Bewijs en archivering: de Registratiegegevens worden opgeslagen in de database, hetzij door de Identiteitscontroleur (handelend als onderaannemer voor DOCTOR ANYTIME), hetzij rechtstreeks door DOCTOR ANYTIME voor bewijsdoeleinden. Wanneer de gebruiker klaar is met het gebruik van de Diensten, worden de gegevens voor een periode van twee jaar gearchiveerd. Na deze periode worden de Registratiegegevens vernietigd.

3. HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

DOCTOR ANYTIME verkoopt of openbaart de persoonsgegevens die zij over de Gebruiker verzamelt niet aan derden, behalve zoals bepaald in dit Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens (zie hierboven en hieronder). DOCTOR ANYTIME deelt enkel persoonsgegeven teneinde de uitvoering van de Diensten mogelijk te maken waarvoor de Gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. In dit verband kan DOCTOR ANYTIME de persoonsgegevens van de gebruiker delen met andere Gebruikers (beoefenaars die op DOCTOR ANYTIME zijn geregistreerd), onze leden, inclusief de Dienstaanbieders, zoals hierboven beschreven.

DOCTOR ANYTIME geeft gegevens door naar derden die verwerkingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot gegevens die verbonden zijn aan de Diensten namens DOCTOR ANYTIME (onderaannemers). Het is deze actoren niet vrij om op eender welke manier deze gegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve zoals hierboven beschreven of om te voldoen aan wettelijke vereisten. DOCTOR ANYTIME vereist contractueel dat deze derden en zijn Leden de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens, die zij namens hen verwerken, op gepaste wijze beschermen.

DOCTOR ANYTIME kan ook gegevens over de Gebruiker vrijgeven (i) indien DOCTOR ANYTIME daartoe wettelijk verplicht is, of verplicht wordt uit hoofde van een gerechtelijke procedure (ii) aan autoriteiten die belast zijn met de toepassing van de wet of aan andere ambtenaren of overheidspersoneel, in overeenstemming met hun legitieme bevoegdheden, of (iii) wanneer DOCTOR ANYTIME ervan overtuigd is dat de vrijgave van deze gegevens noodzakelijk of passend is om fysieke schade te voorkomen, of (iv) in verband met een onderzoek naar een vermoedelijke of bestaande frauduleuze of illegale activiteit.

DOCTOR ANYTIME behoudt zich ook het recht voor om de persoonsgegevens, die DOCTOR ANYTIME bezit omtrent de Gebruiker, over te dragen in het geval dat DOCTOR ANYTIME haar onderneming of haar activa, die van invloed zijn op de Diensten, geheel of gedeeltelijk verkoopt. Indien een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvindt, dan zal DOCTOR ANYTIME zich ervan vergewissen dat de persoonlijke informatie, die de Gebruiker aan haar heeft verstrekt, wordt behandeld op een wijze die conform is aan het huidige Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

Doctoranytime verzekert een gebruik en bescherming van de gebruikersgegevens in overeenstemming met de GDPR-voorschriften.

De patiëntengegevens worden bewaard om hen toegang te verlenen tot hun account, en bewaard in de database van de zorgverleners om een optimale opvolging aan de patiënt te kunnen garanderen.

De gebruikersgegevens kunnen worden doorgegeven aan de verschillende onderaannemers (telesecretariaat/Videoconsultatie), partners of filialen die betrokken zijn bij het aanbod dat doctoranytime aanbiedt.

4. UW RECHTEN EN KEUZES

4.1. Inzage en rectificatie van gegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid

De Gebruiker kan op elk moment gebruik maken van zijn inzagerecht en van zijn recht op rectificatie van zijn persoonsgegevens die DOCTOR ANYTIME zou bewaren in verband met de Diensten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hetzij via de Site zelf, hetzij door het sturen van een verzoek met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs naar het volgende adres: [email protected], of schriftelijk naar DOCTOR ANYTIME, Functionaris voor Gegevensbescherming ("Data Protection Officer", DPO), Raymond Blyckaertsplein 13/1, 1050 ELSENE, of naar de Data Protection Officer (DPO), [email protected]

DOCTOR ANYTIME vestigt de aandacht van de Gebruiker op het feit dat bepaalde elementen van zijn persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd via de Site en dat hij/zij als Gebruiker het recht heeft om deze gegevens te allen tijde te doen verbeteren en te wijzigen. Aangezien de beveiliging van de Diensten afhankelijk is van de integriteit van de basisgegevens omtrent de identiteit, is het echter nodig om de registratiestappen te doorlopen om dergelijke wijzigingen op enigerlei wijze door te voeren, dit ofwel per tussenkomst van een Identiteitscontroleur, ofwel via de Site van DOCTOR ANYTIME.

Tenslotte, zodra dit van toepassing is, zal de Gebruiker ook recht hebben op de overdraagbaarheid van zijn gegevens en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4.2. Recht op gegevenswissing

De Gebruiker kan op elk moment gebruik maken van zijn recht op gegevenswissing, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, door een verzoek te sturen met een kopie van de voorkant van zijn/haar identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs naar het volgende adres: [email protected], of schriftelijk naar DOCTOR ANYTIME, Functionaris voor Gegevensbescherming ("Data Protection Officer", DPO), Raymond Blyckaertsplein 13/1, 1050 ELSENE, of naar de Data Protection Officer (DPO), [email protected]

DOCTOR ANYTIME zal zich onthouden van het gebruik van de in het verzoek vermelde persoonsgegevens en zal de doorgegeven persoonsgegevens, voor bewijsdoeleinden, gedurende een periode van 2 jaar blijven gebruiken, waarna ze worden gewist. Nadat de gegevens zijn verwijderd, kunnen de Gebruikers de Diensten niet meer gebruiken.

4.3. Bezwaar

Wanneer de Site of de Diensten worden gebruikt, wordt de Gebruiker uitgenodigd om in te stemmen met bepaalde gegevensverwerkingsactiviteiten. De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming voor dergelijke activiteiten op elk gewenst moment in te trekken door een verzoek te sturen, met een kopie van de voorkant van zijn/haar identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs, naar het volgende adres: [email protected], of schriftelijk aan DOCTOR ANYTIME, Functionaris voor Gegevensbescherming ("Data Protection Officer", DPO), [email protected] Deze intrekking heeft geen invloed op de wettelijkheid van de voorbije gegevensverwerking. De Gebruiker erkent dat zijn bezwaar tegen een bepaalde verwerking van zijn/haar gegevens echter van invloed kan zijn op het gebruik van de Diensten, omdat DOCTOR ANYTIME de Diensten niet kan leveren zonder de nodige elementen van zijn persoonsgegevens te verwerken.

Wanneer de Gebruiker van mening is dat zijn rechten niet zijn gerespecteerd, kan hij/zij op elk moment een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

5. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

5.1. Hoe wij de integraliteit van de bewaarde gegevens garanderen

DOCTOR ANYTIME stelt steeds de passende technische en fysieke waarborgen in teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of illegale vernietiging, toevallig verlies, ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang, misbruik en elke andere illegale vorm van verwerking van persoonsgegevens die in haar bezit zijn.

De veiligheidsmaatregelen die wij toepassen zijn afhankelijk van de verschillende soorten informatie die wordt verzameld en opgeslagen.

 • Bewaring van gegevens:

  Alle persoonsgegevens van de Gebruiker, ongeacht of deze actief gebruikt of gearchiveerd worden, worden bewaard op de servers van DOCTOR ANYTIME en niet op de Site zelf of in de Applicatie zelf. DOCTOR ANYTIME maakt gebruik van beveiligde servers, die zich in Duitsland bevinden voor de bewaring van de gegevens. Persoonsgegevens zullen niet worden bewaard buiten het grondgebied van de Europese Unie.

 • Beperkte toegang

  De interne toegang tot persoonsgegevens zal beperkt worden tot een strikt "need to know" -basis. Alleen geautoriseerd personeel, wiens activiteit zal worden gecontroleerd om misbruik te voorkomen, zal toegang krijgen tot de gegevens.

6. GEGEVENSVERWERKING

In dit gedeelte van het contract geeft de term “verwerker” Doctoranytime aan; en de term “verwerkingsverantwoordelijke” duidt de arts aan die met Doctoranytime is toegewijd aan een contract voor serviceverkoop.

Als verwerker van de arts hoeft Doctoranytime geen toestemming te vragen of de patiënt te informeren over de manier waarop zij persoonsgegevens verwerken. In voorkomend geval rusten deze verplichtingen op de behandelaar.

Hun status van verwerker betekent echter niet dat Doctoranytime is vrijgesteld van de naleving van Verordening (EU) 2016/679, ook wel "Algemene Verordening Gegevensbescherming" en hierna bekend als "AVG" genoemd. In overeenstemming met artikel 28 van de AVG, moet de verwerker voldoende waarborg bieden voor de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking voldoet aan de vereisten van de AVG. De verwerker staat ook in voor de bescherming van de rechten van de betrokkenen.

De verwerker kan geen nieuwe verwerker werven zonder de voorafgaande toestemming, specifiek of algemeen, van de verwerkingsverantwoordelijke.

De AVG vereist dat de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker een contract ondertekenen welke de contouren aangeven: de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het type persoonsgegevens en de categorieën van de betrokkenen, en de verplichtingen en rechten van de verwerkingsverantwoordelijke.

  Dit contract bepaalt met name dat de verwerker:

 • alleen persoonsgegevens zal verwerken na gedocumenteerde instructies van de verwerkingsverantwoordelijke,
 • ervoor zorgt dat de personen die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken, zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid te respecteren of een passende wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid na te leven,
 • in het kader van de beveiliging van persoonsgegevens alle nodige maatregelen neemt op grond van artikel 32 van de AVG,
 • in het geval dat de verwerker toestemming zou krijgen om een andere verwerker te gebruiken, past hij dezelfde verplichtingen, normen en eisen toe op degene die op hemzelf van toepassing zijn in het kader van het contract dat hij met de verantwoordelijke voor gegevensverwerking heeft gesloten,
 • de aard van de gegevensverwerking onderzoekt en staat de verwerkingsverantwoordelijke bij door zo goed mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om te voldoen aan zijn verplichting om te reageren op verzoeken van de betrokkenen die contact met hem opnemen om hun rechten uitoefenen,
 • de verwerkingsverantwoordelijke assisteert bij het waarborgen van de naleving van de verplichtingen op grond van de artikelen 32 tot en met 36 van de AVG (dat wil zeggen gegevensbeveiliging, kennisgeving aan de toezichthoudende autoriteit van elke inbreuk op persoonsgegevens, mededeling van de inbreuk aan de betrokkenen, effectbeoordeling); voorafgaand overleg); de verwerker moet rekening houden met de aard van de verwerking van gegevens en de informatie die beschikbaar is voor de verwerkingsverantwoordelijke,
 • alle persoonlijke gegevens verwijderen zal op basis van de keuze van de verwerkingsverantwoordelijke, of ze terugsturen naar de verwerkingsverantwoordelijke, aan het einde van de dienstverlening met betrekking tot de verwerking van gegevens; de verwerker zal ook bestaande kopieën vernietigen, tenzij de voorschriften vereisen dat dergelijke gegevens worden bewaard,
 • de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking stelt die nodig is om aan te tonen dat aan de hierboven beschreven verplichtingen is voldaan en om audits, inclusief inspecties, uit te laten voeren door de verantwoordelijke voor gegevensverwerking of een andere door hem gemachtigde accountant, en een bijdrage te leveren aan dergelijke controles.

7. OVERDRACHT VAN GEGEVENS

DOCTOR ANYTIME draagt geen persoonsgegevens van de Gebruiker over buiten de Europese Economische Ruimte, noch op een andere manier dan hierboven al dan niet zou worden vermeld.

8. UPDATE VAN DIT BELEID VOOR BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Huidig Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen weer te geven die zouden worden doorgevoerd in het kader van onze verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens. DOCTOR ANYTIME zal een bericht op zijn Site plaatsen en de Gebruiker op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in zijn Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens, en zal bovenaan de kennisgeving specificeren wanneer deze is bijgewerkt. Indien nodig zal DOCTOR ANYTIME de Gebruiker opnieuw vragen het Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens te aanvaarden.

9. HOE U ONS KUNT CONTACTEREN

Als de Gebruiker vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot dit Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens, als hij/zij zijn/haar rechten wenst uit te oefenen of de informatie die DOCTOR ANYTIME over hem/haar of over zijn/haar voorkeuren heeft, bij te werken, wordt de Gebruiker verzocht om contact op te nemen met DOCTOR ANYTIME via volgende kanalen: [email protected], of schriftelijk naar DOCTOR ANYTIME, Functionaris voor Gegevensbescherming ("Data Protection Officer", DPO), Raymond Blyckaertsplein 13/1, 1050 ELSENE, of naar de Data Protection Officer (DPO), [email protected]