Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Laatst bijgewerkt: Maart 2021

De website www.doctoranytime.be (hierbij doctoranytime.be) wordt beheerd door DOCTOR ANYTIME BVBA, met hoofdzetel te Elsene (Goffartstraat 109, 1050 Elsene), met fiscaal identificatienummer BE 0643.899.757 en is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van de diensten van doctoranytime.be, d.w.z. alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks identificeert of kan identificeren.

Doctoranytime.be neemt de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens zeer ernstig en heeft alle nodige maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen en de vertrouwelijkheid van de informatie betreffende de bezoekers/gebruikers van de diensten van de website te handhaven.

Wij verzoeken u dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid zorgvuldig door te lezen, zodat u op de hoogte bent van het soort gegevens dat wordt verzameld wanneer u onze website bezoekt en de online diensten ervan gebruikt, hoe deze gegevens worden gebruikt en wat uw rechten zijn.

Dit beleid dient als kennisgeving aan de betrokkenen, in overeenstemming met de artikelen 13-14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) EU 679/2016 van de Europese Unie. Als u vragen hebt over dit Beleid en de manier waarop doctoranytime.be uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in het algemeen, kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van doctoranytime.be op: [email protected]

Dit Beleid inzake de Bescherming van Persoonsgegevens is uitsluitend van toepassing op de website doctoranytime.be. Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat onze website links naar andere websites kan bevatten, en doctoranytime.be draagt geen verantwoordelijkheid voor de praktijken, de gebruiksvoorwaarden, het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en/of de inhoud van deze websites.

TYPE OF PERSONAL DATA

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Doctoranytime.be is een website waarop een gebruiker online “met één klik” een medische afspraak kan maken (of telefonisch), waarbij hij de behandelaar en/of het medisch centrum van zijn voorkeur kan selecteren uit een netwerk van zorgverleners en medische centra die samenwerken met doctoranytime. Bovendien kunnen professionals in de gezondheidszorg en gezondheids- en diagnosecentra zich op onze website registreren om zich bij het netwerk van geassocieerde partners van doctoranytime.be aan te sluiten en een profiel op onze website te behouden. Om van voornoemde diensten gebruik te kunnen maken, dient u een gebruikersaccount aan te maken op onze website, waarbij u bepaalde persoonlijke gegevens dient in te geven. Indien u gewoon door de website navigeert, verzamelt noch verwerkt doctoranytime.be enige informatie die u direct of indirect kan identificeren, anders dan wat automatisch kan worden verzameld wanneer u door onze website navigeert. In het bijzonder:

1. Gegevens die automatisch worden verzameld bij een bezoek aan en interactie met onze website

Zolang de onlinediensten van de website niet worden gebruikt en de gebruiker gewoon door de website navigeert, hoeft de gebruiker geen persoonsgegevens te verstrekken/in te voeren. Echter, alleen al door de website te bezoeken en te navigeren, kan bepaalde informatie die u direct of indirect kan identificeren automatisch worden verzameld, zoals:

 • het internet protocol (IP)-adres van uw computer,
 • de webbrowser en software die u gebruikt
 • de websites die u bezoekt vlak voor en vlak na uw bezoek aan onze website
 • uw verbindingssnelheid en informatie over de softwareprogramma’s die op uw computer zijn geïnstalleerd
 • basisgegevens over de serververbinding, en
 • gegevens die worden verzameld via HTML-cookies, Flash-cookies, webbakens en soortgelijke technologieën (zie het gedeelte over Cookies hieronder).

2. Gegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt

2.1. 'Persoonsgegevens 'Gebruiker /Patiënt

Gebruikers die online een medische afspraak wensen te maken via de website doctoranytime.be (hierna “gebruikers/patiënten”) en/of vragen stellen via de dienst berichtenuitwisseling, worden verzocht een account aan te maken en stemmen er aldus mee in om de volgende identificerende gegevens in te voeren:

 • Naam en voornam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Postcode
 • Geslacht/Gender
 • Geboortedatum
 • Voorkeurstaal
 • Telefoonnummer

Om een doctoranytime.be account aan te maken, dienen “gebruikers /patiënten” de Gebruiksvoorwaarden en dit Beleid te aanvaarden en indien zij dit wensen, kunnen zij hun toestemming geven om de nieuwsbrief van doctoranytime.be te ontvangen door het relevante veld aan te vinken.

3. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld wanneer het contactformulier van onze website wordt ingevuld:

Bezoekers/Gebruikers die ons voor om het even welke aangelegenheid wensen te contacteren, worden verzocht om het desbetreffende contactformulier in te vullen. Zodra dit formulier is ingediend, zal doctoranytime.be de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

 • E-mailadres
 • Volledige naam (facultatief)
 • Telefoonnummer (facultatief)
 • Bericht (vrije tekst)

4. Persoonlijke gegevens die worden verzameld wanneer de doctoranytime chat wordt gebruikt

Bezoekers/Gebruikers die de doctoranytime chatdienst wensen te gebruiken, worden verzocht om in te loggen op doctoranytime.be, zonder dat hun persoonsgegevens echter zichtbaar zijn voor de zorgverlener met wie zij in de chat communiceren. Gebruikersgegevens en chats worden op verschillende locaties opgeslagen en zijn niet aan elkaar gekoppeld.

5. Minderjarigen

Wanneer wij rechtstreeks informatie van u verzamelen, nemen wij de nodige zorgvuldigheid in acht om vast te stellen welke persoonsgegevens minderjarigen betreffen. In elk geval, als we ontdekken dat we persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige jonger dan 18 jaar zonder de controleerbare toestemming van hun ouders/wettelijke voogden, zullen we deze gegevens zo snel mogelijk uit onze database verwijderen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de GDPR EU 679/2016. Als u denkt dat wij gegevens hebben verzameld van een minderjarige die jonger is dan 18 jaar, neem dan contact op met de Data Protection Officer van doctoranytime.be op: [email protected]

6. Informatie gepubliceerd op onze website

6.1. Zichtbare profielen van zorgverleners

Zodra een gebruiker/zorgverlener deel uitmaakt van het doctoranytime.be netwerk, wordt zijn online profiel aangemaakt, waarin de volgende informatie over de zorgverlener wordt opgenomen en zichtbaar wordt gemaakt ten dienste van de gebruikers/patiënten:

 • Naam en voornaam
 • Telefoonnummer en adres van hun praktijk
 • Curriculum Vitae / Ervaring
 • Aangeboden diensten en hun honoraria (op verzoek van de gebruiker/patiënt)
 • Specialiteit
 • Foto's van de zorgverlener en zijn praktijk
 • Beoordelingen van patiënten die gebruik hebben gemaakt van de diensten van doctoranytime.be, die gepubliceerd worden op het profiel van de arts in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en het beleid inzake het beheer van de beoordelingen van onze website.
 • De score van de zorgverlener, die voortvloeit uit de beoordelingen door patiënten en het aantal daarvan.
 • Eventuele antwoorden en opmerkingen van de arts op de evaluaties van de patiënten.
DATA WE COLLECT

HOE GEBRUIKEN WIJ DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN?

Doctoranytime.be gebruikt de persoonsgegevens die zij van haar gebruikers verzamelt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de zichtbaarheid van de profielen van de zorgverleners die deel uitmaken van het doctoranytime.be netwerk.
 • Om de gebruikers/patiënten toe te laten online afspraken te maken met de samenwerkende zorgverleners.
 • Om contact op te nemen met de gebruikers/patiënten van de website in overeenstemming met de inhoud van hun verzoek. (SMS/E-mail)
 • Om de gebruikers van de website gepersonaliseerd informatiemateriaal aan te bieden, afhankelijk van hun behoeften.
 • Voor statistische doeleinden, het analyseren van de verzamelde gegevens om de profielen van onze gebruikers/artsen te helpen verbeteren, te controleren en analyseren hoe onze website wordt gebruikt, de functionaliteit ervan te verbeteren en de inhoud en het ontwerp ervan beter te configureren.
 • voor de verstrekking van eventuele e-secretariaatsdiensten, indien een gebruiker/zorgverlener dat wenst.
 • Om het publiek in het algemeen te informeren over medische zaken.
 • Voor specifieke doeleinden per geval.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke vereisten en om onze wettelijke belangen te behartigen, kunnen wij door ons verzamelde informatie gebruiken en delen om illegale activiteiten te voorkomen, naleving van de Gebruiksvoorwaarden van onze website af te dwingen, en op enigerlei wijze onze rechten en de rechten van onze gebruikers te beschermen.
 • Profilering: 'Profilering' is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om deze te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen en vervolgens op basis van deze beoordeling beslissingen te nemen die rechtsgevolgen hebben voor deze natuurlijke persoon. doctoranytime.be profileert de bezoekers/gebruikers en gebruikers/praktijkbeoefenaars die gebruik maken van haar online diensten voor de volgende doeleinden:
 • Om informatief medisch materiaal te sturen naar de gebruikers van de website die een doctoranytime.be account aanmaken, evenals suggesties voor interessante gezondheidszaken, in overeenstemming met hun behoeften en selecties.
 • Zodat de gebruikers van de website over hun persoonlijke, beveiligde pagina beschikken waar ze de kostprijs van elke medische dienst en de historiek van hun afspraken met de zorgverleners en de medische centra kunnen raadplegen, alsook gemakkelijk hun afspraken kunnen maken en/of wijzigen.
 • De score en beoordelingen van gebruikers/patiënten die via doctoranytime.be een afspraak met een zorgverlener hebben gemaakt, te tonen op het online profiel van elke zorgverlener, en de zorgverleners maandelijks statistische gegevens te bezorgen over hoe vaak hun profiel wordt bezocht, zodat wij suggesties kunnen doen over hoe zij hun profiel kunnen verbeteren en hoe zij de bezoekfrequentie kunnen verhogen.

Opmerking: Doctoranytime.be neemt alle nodige maatregelen om de rechten en de wettelijke belangen van zijn gebruikers te beschermen in het kader van de profilering, door de gebruikers/patiënten het recht te verlenen om de ontvangst van gepersonaliseerd medisch informatief materiaal op geautomatiseerde wijze te weigeren en door alle nodige maatregelen te nemen opdat de gebruikers/zorgverlener hun recht op weigering kunnen uitoefenen en om hun professionele reputatie en integriteit te beschermen, overeenkomstig de bepalingen in de gebruiksvoorwaarden.

INFORMATION EXCHANGE

UITWISSELING VAN INFORMATIE

Doctoranytime.be respecteert de privacy van zijn gebruikers en deelt hun informatie alleen onder specifieke omstandigheden. Wij stellen gegevens over u ter beschikking van andere bedrijven, toepassingen of personen in de volgende omstandigheden:

 • Wij kunnen een beroep doen op derden voor het verlenen van diensten in verband met onze website en/of het beheer van de telefoongesprekken met doctoranytime.be, zoals databasebeheer, onderhoudsdiensten, callcenter, online marketingacties. Deze derden hebben uitsluitend toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben om hun voornoemde taken voor onze rekening uit te voeren.
 • Wij kunnen informatie over u delen in het geval dat onze website wordt gekocht door of fuseert met een ander bedrijf, of in het geval van een soortgelijke zakelijke transactie. Onze website zal u echter op de hoogte stellen voordat de gegevens over u worden overgedragen en onder een ander beleid voor de bescherming van persoonsgegevens vallen, hetzij door een kennisgeving te plaatsen of door een kennisgeving te sturen naar het e-mailadres dat u in uw account hebt opgegeven.
 • Wij kunnen informatie over u delen om illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of hiertegen op te treden, indien er een vermoeden van fraude bestaat, in omstandigheden die een potentiële bedreiging inhouden voor de fysieke integriteit of andere rechten en belangen van een persoon, in geval van schending van de Gebruiksvoorwaarden van onze website, indien dit wettelijk vereist is, en in elk geval waarin wij te goeder trouw van mening zijn dat het delen van dergelijke informatie noodzakelijk is.
 • Wij kunnen informatie over u delen als reactie op gerechtelijke dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, gerechtelijke procedures, gerechtelijke bevelen, gerechtelijke procedures of andere wetshandhaving maatregelen die zijn uitgevaardigd door een bevoegde autoriteit, met inbegrip van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) en de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming van andere EU-lidstaten, alsmede om onze wettelijke rechten te beschermen en te verdedigen of om vorderingen tegen ons in te stellen.
 • Naast de bovengenoemde gevallen kunnen wij de door ons verzamelde gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden, waarvan u op de hoogte wordt gesteld op het moment dat de gegevens worden verzameld en met uw toestemming, voor zover die vereist is.

Opgemerkt dient te worden dat derden onafhankelijk gegevens over u kunnen verzamelen, met inbegrip van uw IP-adres en informatie over de websites die u bezoekt en de links waarop u klikt, via cookies, klikken op links, of andere middelen wanneer u onze website bezoekt of wanneer er advertenties op onze website worden geprojecteerd. Voor meer informatie, zie de rubriek 'Cookies' hieronde

DATA RETENTION PERIOD

BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

Doctoranytime.be zal de persoonsgegevens die het verzamelt in elektronische en/of gedrukte vorm bewaren gedurende de tijd die absoluut noodzakelijk is om te voldoen aan de voornoemde verwerkingsdoeleinden en zolang een dergelijke bewaring noodzakelijk wordt geacht voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om onze wettelijke belangen te verdedigen voor een rechtbank.

SHARING/TRANSFERRING

DELEN/DOORGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Doctoranytime.be verkoopt de persoonsgegevens van zijn gebruikers niet, maar kan deze wel delen met derden, uitsluitend om de in dit beleid vastgelegde doeleinden te bereiken en om zijn online diensten te verlenen. Doctoranytime.be ziet er contractueel op toe dat de nodige maatregelen worden getroffen voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die in zijn naam door derden worden verwerkt. Doctoranytime.be draagt geen persoonlijke gegevens over buiten de Europese Unie.

CONSENT
h2>TOESTEMMING

Door gebruik te maken van deze website en onder voorbehoud van specifieke wettelijke bepalingen, zoals de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens binnen de elektronische communicatie, zoals die op een bepaald ogenblik van toepassing is, geeft u uw uitdrukkelijke toestemming voor alle voormelde gevallen van verwerking van persoonsgegevens. Het staat u vrij uw toestemming op elk moment in te trekken. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u uw verzoek richten aan Data Protection Officer van doctoranytime.be op het volgende adres: [email protected] Gebruikers die hebben ingestemd met het ontvangen van nieuwsbrieven door doctoranytime.be kunnen zich uitschrijven door het betreffende veld aan het einde van elk dergelijk bericht aan te vinken

Het intrekken van uw toestemming doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot dusver.

Wat betreft de gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u op onze website surft, gelieve deze website niet te bezoeken indien u niet wenst dat dergelijke gegevens worden verzameld en verwerkt.

DATA SECURITY
h2>VEILIGHEID VAN DE GEGEVENS

Doctoranytime.be neemt alle nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen toevallige of opzettelijke vernietiging, verlies, ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of toegang, en tegen elke andere onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die het beheert en die het regelmatig controleert. Ondanks alle mogelijke inspanningen die doctoranytime.be te goeder trouw levert om de persoonsgegevens van zijn gebruikers op te slaan in een beveiligde operationele omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek, moet echter worden opgemerkt dat een volledige of perfecte beveiliging niet bestaat en dat doctoranytime.be niet kan garanderen dat uw persoonsgegevens niet per ongeluk openbaar zullen worden gemaakt. De gebruikers moeten doctoranytime.be of de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van doctoranytime.be onmiddellijk op de hoogte brengen in geval van verlies, diefstal of gebruik van hun contactinformatie zonder hun toestemming. In een dergelijk geval zullen wij uw contactinformatie uit uw account verwijderen en onze records dienovereenkomstig bijwerken.

Wanneer bezoekers/gebruikers informatie naar de website doctoranytime.be sturen door het invullen van relevante online formulieren of het verzenden van e-mails met het oog op een verzoek of een dienst van doctoranytime.be, moet deze informatie correct en nauwkeurig zijn. Alle informatie die door bezoekers/gebruikers wordt verstrekt met het oog op het inwilligen van hun aanvraag wordt als vertrouwelijk beschouwd en wordt alleen doorgegeven aan de rechtstreeks betrokken partij, en aan de bevoegde autoriteit(en) overeenkomstig de wet in het geval dat het gebruik in strijd is met de gebruiksvoorwaarden van doctoranytime.be en de bestaande Belgische wetgeving in het algemeen. Dit laatste kan passend worden geacht indien het gebruik van de website doctoranytime.be door een bezoeker/gebruiker in strijd is met de werkingsregels ervan. In een dergelijk geval kunnen alle gegevens betreffende deze bezoeker/gebruiker, evenals zijn IP-adres, deel uitmaken van een onderzoek, voor zover dit vereist is om de rechten van doctoranytime.be te beschermen. Indien gegevens naar de website doctoranytime.be worden gestuurd, mogen deze niet in strijd zijn met de Belgische wetgeving en de goede zeden inzake internetgebruik in het algemeen, en mogen deze gegevens niet worden gewijzigd door de bezoeker/gebruiker die ze publiceert of door anderen met medeweten van de bezoeker/gebruiker. Deze gegevens kunnen door doctoranytime.be worden gebruikt zonder enige vordering op doctoranytime.be door de bezoeker/gebruiker die ze heeft verstrekt. Elke bezoeker/gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van doctoranytime.be en hij mag de diensten van doctoranytime.be alleen gebruiken voor wettige en legitieme doeleinden. Het is het lid/de bezoeker/de gebruiker niet toegestaan doctoranytime.be te gebruiken op een wijze die onze servers of netwerken zou kunnen vernietigen, deactiveren of beschadigen, of op een wijze die het gebruik en de benutting van doctoranytime.be door een ander lid/de bezoeker/de gebruiker belemmert. Het is bezoekers/gebruikers ook verboden om valse accounts aan te maken met frauduleuze bedoelingen en om op enigerlei wijze persoonsgegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan. doctoranytime.be behoudt zich het recht voor om haar vorderingen in te stellen voor alle schade die wordt veroorzaakt door de schending van de voornoemde verbodsbepalingen door bezoekers/gebruikers en om alle relevante gerechtelijke stappen, procedures en wettige gerechtelijke en buitengerechtelijke corrigerende maatregelen te nemen om de schending van deze voorwaarden te voorkomen.

Doctoranytime.be behoudt zich het recht voor om, indicatief maar niet beperkt tot, de volgende acties te ondernemen: a) alle communicatie tussen de bezoekers/gebruikers en de website, met inbegrip van e-mails en vragen-antwoorden aan zijn samenwerkende beoefenaars of andere personen, registreren en opslaan, b) elke klacht onderzoeken indien een communicatie niet in overeenstemming is met de gebruiksvoorwaarden ervan, en naar eigen goeddunken beslissen om een dergelijke communicatie in te trekken of de intrekking ervan te eisen, c) communicatie en gegevens/informatie verzonden door bezoekers/gebruikers die als beledigend, onwettig of storend worden beschouwd, of die niet in overeenstemming zijn met de gebruiksvoorwaarden van doctoranytime. be, (d) geregistreerde leden verwijderen wanneer zij zich niet aan de gebruiksvoorwaarden van doctoranytime.be houden, nadat zij dienovereenkomstig zijn gewaarschuwd.

YOUR RIGHTS

UW RECHTEN

U kunt de volgende rechten uitoefenen, indien van toepassing:

 • Het recht op toegang, om te weten te komen welke gegevens van u wij verwerken, met welk doel, en wie ze ontvangt.
 • Het recht op herziening, om eventuele onvolledige of onjuiste gegevens te corrigeren.
 • Het recht op wissen (het recht om vergeten te worden), om uw persoonsgegevens uit onze bestanden te laten wissen, mits de verwerking ervan niet langer nodig is.
 • Het recht om de verwerking te beperken, in geval u de juistheid van uw gegevens in twijfel trekt.
 • Het recht op overdraagbaarheid, om uw gegevens in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat te ontvangen.
 • Het recht van verzet, met name indien u niet wenst dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing van onze producten en diensten, met inbegrip van het verzet tegen profilering. doctoranytime.be laat toe dat automatisch verzet wordt aangetekend tegen elke communicatie die elektronisch wordt verstuurd naar de gebruikers die een account hebben op doctoranytime.be.

Om uw rechten uit te oefenen, gelieve een desbetreffend schriftelijk verzoek te richten aan de Data Protection Officer van doctoranytime.be op het e-mailadres: [email protected], of het postadres: Goffartstraat 109, 1050 Elsene.

Doctoranytime.be verbindt zich ertoe u geautomatiseerde middelen ter beschikking te stellen om uw rechten uit te oefenen, voor zover dit technisch haalbaar is en kosteloos aan uw verzoeken te voldoen, tenzij uw verzoeken vaak herhaald worden en door hun omvang administratieve kosten voor ons met zich meebrengen, in welk geval deze kosten door u zullen worden gedragen. Doctoranytime.be zal al het mogelijke doen om binnen dertig (30) dagen vanaf de ontvangst ervan te antwoorden op een desbetreffend verzoek dat u doet. Indien echter de complexiteit van uw verzoek of de hoeveelheid informatie het onmogelijk maken om binnen dertig (30) dagen aan uw verzoek te voldoen, zal doctoranytime.be u binnen die termijn schriftelijk op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en zal zij alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen, en in ieder geval binnen een termijn van maximaal twee extra maanden.

Doctoranytime.be behoudt zich het recht voor om niet te voldoen aan uw verzoek in het geval dat duidelijk ongegrond of buitensporig wordt geacht, en het zal u informeren over de redenen waarom uw verzoek niet zal worden voldaan

In elk geval hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookies

COOKIES

Doel

Het voornaamste doel van dit beleid is om enkele algemene richtlijnen te geven over het gebruik van cookies op de website doctoranytime.be.

Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij ze?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen door de browser op de computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat waarmee men navigeert op de website www.doctoranytime.be

Elk cookie bevat gegevens zoals de naam van de website waar het vandaan komt, de 'levensduur' (dat wil zeggen, hoe lang het in het apparaat blijft) en een waarde, die meestal een getal is. Een cookie kan maximaal één (1) jaar in een apparaat blijven.

Cookies zijn uniek voor elke webbrowser (bijv. Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, enz.) en bevatten anonieme gegevens over de websites die een gebruiker heeft bezocht en de apparaten die hij heeft gebruikt. Ze stellen websites ook in staat de voorkeuren van bezoekers op te slaan (bijv. inloggegevens, taal, enz.).

Volgens de wet mogen wij cookies opslaan op de apparaten van gebruikers voor zover dat absoluut noodzakelijk is voor de goede werking van de website. Voor elk ander type cookie is de toestemming van de gebruiker vereist, dat wil zeggen dat wij zijn toestemming moeten hebben. Een gebruiker/bezoeker/abonnee kan zijn toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de cookiemelding op onze website.

Lid 5 van artikel 4 van wet 3471/2006, zoals gewijzigd bij wet 4070/2012, bepaalt dat het plaatsen van cookies alleen is toegestaan als de abonnee of gebruiker toestemming heeft gegeven na duidelijk en uitvoerig te zijn geïnformeerd (geïnformeerde toestemming).

Dit systeem staat ook bekend als 'opt-in', in tegenstelling tot het vorige systeem van 'opt-out' dat van kracht was tot Richtlijn 2002/58/EG werd gewijzigd en het plaatsen van cookies toestond zonder toestemming van de abonnee of gebruiker, op voorwaarde dat deze vooraf was geïnformeerd en geen bezwaar had gemaakt tegen de verwerking van de relevante gegevens.

Daarom kan een aanbieder van webdiensten (bv. een webwinkel) of een derde (bv. een advertentienetwerk dat zijn producten promoot via de website van een webwinkel) alleen een cookie plaatsen nadat de abonnee of gebruiker daarvoor zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven.

Het gebruik van cookies maakt het voor de website gemakkelijker om gegevens over de bezoeken van de gebruikers te onthouden door nuttige gegevens te verzamelen over de zoekvoorkeuren die zij reeds hebben ingesteld toen zij de website in het verleden bezochten. Daardoor zal de zoekervaring de volgende keer dat de gebruiker de website bezoekt beter zijn. Bovendien helpen cookies bij het beoordelen van de prestaties van en het aantal bezoeken aan de website, waardoor de presentatie en inhoud van de website kunnen worden verbeterd in overeenstemming met de voorkeuren van de bezoekers.

Soorten cookies

De soorten cookies die het meest door websites worden gebruikt, zijn de volgende:

1. Strikt noodzakelijke cookies

De rol van deze cookies is om gegevens op te slaan of toegang te krijgen tot reeds opgeslagen gegevens in uw apparaat met als enig doel het overbrengen van een communicatie via een netwerk van elektronische communicatie of voor zover het absoluut noodzakelijk is om u een dienst van de informatie gemeenschap te kunnen leveren waarom u uitdrukkelijk heeft verzocht. Volgens het overeenkomstige wettelijke kader krijgt u niet de mogelijkheid om te beslissen of u de installatie van deze cookies al dan niet aanvaardt, aangezien het voor onze website technisch onmogelijk zou zijn om diensten te verlenen zonder deze cookies.

2. Prestatiecookies

Wij gebruiken cookies van derden (Google Analytics) uitsluitend om de bezoekfrequentie van onze website te analyseren en de prestaties ervan te verbeteren, waarbij wij alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens veilig te verwerken (bijv. anonimiseren van het IP-adres). Deze cookies verzamelen gegevens over de manier waarop u de website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina's u vaker bezoekt, vanaf welke pagina u ons bezocht, welk type browser u gebruikt, enz. Prestatiecookies verzamelen geaggregeerde, anonieme statistische gegevens die van onze kant niet kunnen leiden tot identificatie van de bezoeker.

3. Advertentie Cookies (Cookies van derden)

Wij gebruiken zogenaamde third-party cookies (Google Analytics/Search console) om gepersonaliseerde advertenties te projecteren, aangepast aan uw voorkeuren. Door middel van een uniek nummer (ID) worden gegevens geïdentificeerd zoals uw IP-adres, de browser die u gebruikt, de advertenties die reeds aan uw browser werden getoond en of u via een advertentie op een website bent gekomen. U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de installatie van dergelijke cookies. Ons beleid bevat gedetailleerde informatie over hoe deze cookies werken en hoe u ze kunt beheren. Aangezien advertentie-inkomsten ons in staat stellen om onze diensten betrouwbaar, snel en onafhankelijk te leveren, vragen wij u echter vriendelijk om hun gebruik door ons te accepteren.

Wanneer het gebruik van cookies ongewenst is

In het geval dat u ervoor kiest om cookies te deactiveren, kunnen delen van onze website niet naar behoren functioneren. Voor het beheren en deactiveren van cookies, volgen hier de relevante richtlijnen per browser:

MODIFICATIONS

WIJZIGINGEN VAN DIT BELEID

Doctoranytime.be kan op elk moment zijn gebruiksvoorwaarden, zijn beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en elke voorwaarde die ze bevatten wijzigen door een herziene uitgave ervan op onze website te publiceren. De bezoekers/gebruikers dienen op hun beurt bij elk bezoek na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht en indien zij onze website blijven gebruiken, wordt onbetwistbaar aangenomen dat zij de gewijzigde voorwaarden aanvaarden en hun toestemming, instemming en goedkeuring verlenen. Indien dit niet het geval is, dienen zij af te zien van het gebruik/bezoek van onze website en gebruik te maken van de diensten die daarop worden aangeboden. Elke herziene uitgave zal van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de website van doctoranytime.be is geplaatst. Wanneer wijzigingen aan het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens worden gepubliceerd, zal de datum 'laatst bijgewerkt' bovenaan de pagina eveneens door doctoranytime.be worden herzien.

CONTACT

CONTACT

Indien u vragen heeft over dit beleid of de activiteiten van doctoranytime.be in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen op het e-mailadres: [email protected], of op het postadres: Goffartstraat 109, 1050 Elsene, of via de Data Protection Officer van doctoranytime.be op: [email protected].